utorok 7. mája 2019

Konferencia SF 2019 sa uskutoční 1. júna 2019


Výkonný výbor SF v súlade s článkom 2 odsek 4 Rokovacieho poriadku SF oznamuje, že Riadna konferencia Slovenského futsalu 2019 sa uskutoční v sobotu 1. júna 2019 od 11,00 hod. v Púchove.

Predbežný program:

1. Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov.
2. Predloženie návrhu a schválenie pracovných komisií KSF.
3. Predloženie návrhu a schválenie programu rokovania KSF.
4. Správa o plnení uznesenia z poslednej KSF.
5. Správa o činnosti a hospodárení SF za obdobie od poslednej KSF.
6. Správa predsedu Komisie pre riadenie súťaží SF.
7. Správa kontrolóra SF za obdobie od poslednej KSF.
8. Výročná správa 2018.
9. Novelizácia Stanov SF.
10. Diskusia.
11. Doplňujúca voľba člena VV SF za záujmovú skupinu trénerov.
12. Doplňujúca voľba člena VV SF za SF-Bratislava.
13. Doplňujúca voľba člena VV SF za SF-Západoregión.
13. Informácia o uzneseniach z KSF.
14. Ukončenie konferencie.

Výkonný výbor SF vyzýva oprávnené osoby, aby písomne doručili VV SF najneskôr 14 dní pred zasadnutím Konferencie SF (t. j. do 18. 5. 2018) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Pozvánka s programom zostaveným na základe návrhu VV SF a návrhov doručených na SF podľa predchádzajúcej vety bude rozoslaná pozvaným osobám najneskôr 5 dní pred zasadnutím Konferencie SF.

Zloženie delegátov KSF 2019

Na Konferencii SF 2019 sú oprávnení zúčastniť sa 50 delegáti s hlasovacím právom v nasledovnom zložení:
a) 9 delegáti za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži (štatutári alebo iní ustanovení zástupcovia klubov 1.SLF zo sezóny 2018/2019),
b) 6 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži (štatutári alebo iní ustanovení zástupcovia klubov 2.SLF zo sezóny 2018/2019 - po 2 z regionálneho združenia SF-Bratislava, SF-Východoregión, SF-Západoregión),
c) 32 delegátov za regionálne združenia SF (zástupcovia regionálnych združení v počte zohľadňujúcom členskú základňu: SF - Bratislava 9, SF - Západoregión 8, SF - Stredoregión 10, SF - Východoregión 5),
d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,
e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,
f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal.

Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti. Delegáta môže na KSF vo vážnych dôvodoch zastupovať náhradník, ktorý je kreovaný obdobným spôsobom ako delegát. Predsedovia regionálnych združení sú povinní najneskôr do pondelka 27.5.2019 oznámiť VV SF (marek.kovacik@futbalsfz.sk) delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Kandidátne listiny pre doplňujúce voľby 2019

Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť podané písomne na SF (emailom na  marek.kovacik@futbalsfz.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 27.5.2019 do 24,00 h.). Jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej KSF. Kandidát na volenú funkciu musí spĺňať základné podmienky:
a) individuálne členstvo v SF a SFZ; podmienka individuálneho členstva v SF a SFZ kandidáta na funkciu sa považuje za splnenú podaním prihlášky za individuálneho člena SFZ,
b) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
c) bezúhonnosť,
d) súhlas s kandidatúrou.
Návrh kandidáta musí obsahovať:
a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) emailový kontakt na komunikáciu s kandidátom.

K návrhu kandidáta je potrebné pripojiť nasledovné prílohy:
a) stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom i športovom pôsobení,
b) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailový kontakt) v SF v súvislosti s voľbami,
c) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania KSF za účelom propagácie SF a preukázania transparentnosti priebehu KSF, ak ho volí KSF,
d) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena,
e) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení,
f) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
g) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou.

Doplňujúca voľba člena VV SF - zástupcu záujmovej skupiny trénerov nasledovne:
- z minimálne 3 kandidátov zvolených záujmovou skupinou trénerov zapísaných v zozname trénerov SF

Doplňujúca voľba člena VV SF - zástupcu regionálnych združení SF-Bratislava a SF-Západoregión nasledovne:
- z minimálne dvoch kandidátov navrhnutých konferenciou príslušného regionálneho združenia

Ak počet navrhovaných kandidátov pre voľby do VV SF za regióny, za skupinu trénerov, za skupinu rozhodcov a delegátov nedosiahne horeuvedené počty, KSF nebude voliť príslušného člena VV SF a miesto zostane neobsadené až do KSF, kde bude tento člen zvolený.

Zdroj: futsalslovakia.sk
Futsalistom Slovenska za rok 2018 je Tomáš Drahovský


Osemdesiatšesť hlasujúcich určilo víťazov a umiestnenia v jednotlivých kategóriách, ktoré vyhlásila Exekutíva Slovenského futsalu. Prinášame výsledky vyhlasovania ankety TOP FUTSAL za rok 2018.
Slávnostné vyhlásenie ankety sa uskutočnilo na aprílovom podujatí TOP FUTSAL 2018 v Banskej Bystrici.

ROZHODCA ROKA
1. Lukáš Peško - 21 hlasov (24,42 %)
2. Miroslav Ježík - 12 hlasov (13,95 %)
3. Mário Bohun - 10 hlasov (11,63 %)

TRÉNER ROKA
1. Marián Berky - 25 hlasov (29,07 %)
2. Martin Rejžek - 18 hlasov (20,93 %)
3. Branislav Škorec - 12 hlasov (13,95 %)

OBJAV ROKA
1. Filip Vaktor (ŠK Slovan Futsal Bratislava / Wild Boys ´02 Bratislava) - 15 hlasov (17,44 %)
2. Matúš Ševčík (MŠK Žilina Futsal) - 14 hlasov (16,28 %)
3. Kevin Kollár (Futsal Team Levice) - 13 hlasov (15,12 %)

TALENT ROKA
1. Marek Kušnír (Wild Boys ´02 Bratislava) - 16 hlasov (18,6 %)
2. Daniel Čeřovský (Pinerola Futsal 1994 Bratislava) - 14 hlasov (16,28 %)
3. Jozef Koricina (FC Spartak Trnava - futsal) - 10 hlasov (11,63 %)

FUTSALISTKA ROKA
1. Lenka Wienerová (Grizzly Košice) - 15 hlasov (17,44 %)
2. Veronika Sluková (ŠK Makroteam Žilina) - 13 hlasov (15,12 %)
3. Petra Tišliarová (SLC Banská Bystrica) - 12 hlasov (13,95 %)
3. Zita Baníková (Grizzly Košice) - 12 hlasov (13,95 %)

ZOSTAVA ROKA
brankár: Milan Herko - 35 hlasov (40,70 %)
hráči: Tomáš Drahovský - 83 hlasov (96,51 %)
Gabriel Rick - 55 hlasov (63,95 %)
Martin Směřička - 31 hlasov (36,05 %)
Peter Kozár - 26 hlasov (30,23 %)

FUTSALISTA ROKA
1. Tomáš Drahovský - 55 hlasov (63,95 %)
2. Attila Fehérvári - 12 hlasov (13,95 %)
3. Milan Herko - 6 hlasov (6,98 %)

CENY FANÚŠIKOV
Futsalista roka: Tomáš Drahovský (AC Sparta Praha futsal / FS Cartagena)
Zostava roka: brankár - Milan Herko
hráči - Tomáš Drahovský, Gabriel Rick, Peter Kozár, Attila Fehérvári
Futsalistka roka: Diana Macková (FK Ekoprim Prešov)
Talent roka: Vojtech Turek (SK Interobal Plzeň / SK Slavia Praha futsal)
Objav roka: Kevin Kollár (Futsal Team Levice)
Tréner roka: Marián Berky
Rozhodca roka: Michal Botka

Zdroj: futsalslovakia.sknedeľa 10. marca 2019

Hlasuj v anketách TOP FUTSAL 2018

Slovenský futsal už pätnástykrát bude vyhlasovať výsledky ankety Futsalista roka, tento rok opäť v kategóriách Futsalista roka, Zostava roka, Tréner roka, Rozhodca roka, Futsalistka roka, Talent roka a Objav roka. Hlasovať v anketách môžu odborníci, ale aj široká futsalová verejnosť. Spoznáme nielen výsledky z pohľadu futsalových odborníkov, ale aj z pohľadu futsalových fanúšikov. O obľúbenosti ankety svedčí rastúci počet hlasujúcich každým rokom. Hlasovať môžete do 20. marca 2019.
Hlasovací lístok nájdete na tomto linku: TOP FUTSAL 2018

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety sa uskutoční v Banskej Bystrici v Robotníckom dome, v nedeľu 7. apríla 2019 od 16.00 h. Pre účastníkov galavečera je popri vyhlasovaní výsledkov pripravený aj zaujímavý sprievodný program. Keďže kapacita priestorov je obmedzená a zrejme nebude možné uspokojiť všetkých záujemcov o účasť na galavečeri, aj tento rok bude z vyhlasovania pripravený priamy prenos TV ESO.
Prehľad víťazov:
2003 - Mário Gašparovič (Slov-Matic FOFO Bratislava)
2004 - Mário Gašparovič (Slov-Matic FOFO Bratislava)
2005 - Vojtech Várady (Slov-Matic FOFO Bratislava)
2006 - Vojtech Várady (Slov-Matic FOFO Bratislava)
2007 - Vojtech Várady (Slov-Matic FOFO Bratislava)
2008 - Peter Haľko (Slov-Matic FOFO Bratislava)
2009 - Peter Haľko (Slov-Matic FOFO Bratislava)
2010 - Peter Haľko (Slov-Matic FOFO Bratislava) a Peter Kozár (Slov-Matic FOFO Bratislava/RCS Košice)
2011 - Peter Kozár (Slov-Matic FOFO Bratislava)
2012 - Dušan Rafaj (Slov-Matic FOFO Bratislava)
2013 - Gabriel Rick (Slov-Matic FOFO Bratislava)
2014 - Tomáš Drahovský (Slov-Matic FOFO Bratislava)
2015 - Tomáš Drahovský (Slov-Matic FOFO Bratislava/Rába ETO FC Györ, Maďarsko)
2016 - Tomáš Drahovský (Rába ETO FC Györ, Maďarsko)
2017 - Tomáš Drahovský (Cartagena, Španielsko)

štvrtok 28. februára 2019

Z kuchyne víťaza druhej futsalovej ligy – FK Ekoprim Prešov


Muži
Futsal Východ: „Víťazom 2.SLF-Východ stala stálica na futsalovej mape nielen Východu ale aj Slovenska FK Ekoprim Prešov. Tí dostali najmenej gólov. Aj preto bol ako najlepší brankár súťaže vyhodnotení Martin Kapraľ. Ako druhí dali najviac gólov a celú sezónu predvádzali rovnomerné výkony aj s najväčším počtom hráčov na stretnutí. Dlhoročná práca s mládežou konečne prináša ovocie a vidno aj v juniorských celoslovenských súťažiach obrovský progres v mužstve FK Ekoprim Prešov, kde sa mladí chlapci z Prešova držia na popredných priečkach súťaže FEJ U17 aj FEJ U20. Týmto víťazstvom v 2.SLF-Východ si zabezpečilo mužstvo FK Ekoprim Prešov účasť v baráži o 1.Varta futsal ligu. Nakoľko sa ale do baráže prihlásilo okrem Prešova len mužstvo Nových Zámkov, tak obe tieto mužstvá majú právo zúčastniť sa 1.Varta futsal lige ročník 2019/2020. Verím, že počas tejto prestávky urobí FK Ekoprim Prešov všetko preto, aby sa 1.Varta futsal ligy mohol v novom ročníku zúčastniť a reprezentovať tak nielen svoje mesto a klub, ale aj ako jediný účastník z Východného Slovenska náš Východoregión. Všetci im držíme palce.“U20
Naši juniori sú pred posledným dvojkolom stále v hre o majstrovský titul. Rozhodne sa 7. 3. 2019 v Bratislave s Pinerolou a Wild boys.

Výsledky FEJ U20:
FK Ekoprim Prešov U20 - Futsal Team Levice U20 7:3 (góly domácich: Medoň 2, Varga, Marton, Vantruba, Filip 2)
FK Ekoprim Prešov U20 - Lion Car MIBA Banská Bystrica U20 13:0 (góly domácich: Medoň 2, Trojan 4, Marton 3, Vantruba 4)Predchádzajúcu sezónu zvládli naši juniori najlepšie ako mohli a aj preto sú nominovaní v ankete Športovec Prešovského samosprávneho kraja PSK za rok 2018 ako: Kolektív MLÁDEŽE - FK Prešov, futsal chlapci – majster SR a víťaz Slovenského Pohára (juniori U18 - na fotografii)Hlasujte na:
https://po-kraj.sk/ …/sp…/2018/sportovec-psk-2018-hlasovanie/

Výsledky U17:
FK Ekoprim Prešov - N.L.F Košice 3:1
FK Ekoprim Prešov - MŠK Žilina Futsal 8:2
FK Ekoprim Prešov - ŠK Makroteam Žilina 3:2


Ženy
Naše dievčatá bojovali do posledného kola o konečnú druhú priečku, no po prehre s mužstvom N.L.F. Košice skončili napokon štvrté. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu nášho klubu, krásnu sezónu a tešíme sa na tú ďalšiu, v ktorej im medaily istotne neuniknú!
Záverečný turnaj sa odohral v Žiline. Domáce futsalistky Makroteamu potrebovali k zisku majstrovského titulu vyhrať jeden z dvoch zápasov, čo sa im podarilo proti MFK Dukla Banská Bystrica futsal. V priamom súboji o druhé miesto boli úspešnejšie hráčky Košíc, ktoré zvíťazili nad Prešovom 6:3. Na treťom mieste skončili po dvoch výhrach Banskobystričanky zo SLC. Po prehre s Košicami obsadili Prešovčanky štvrté miesto. Nováčik súťaže z Kanianky skončil na piatom mieste. Mladé hráčky MFK Dukla Banská Bystrica síce uzavreli súťaž na poslednom mieste s jedným bodom, ale predvádzali sympatické výkony.Víťazom 2.SLF-Východ 2018/2019 sa stal FK Ekoprim Prešov


Tohtoročná 2.SLF-Východ pokračovala ďalším ročníkom v päť člennom zložení. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 16. 2. 2019 v Aréne Poprad, kde sa odohral turnaj o Pohár Východoregiónu, nakoľko sme do posledného kola nevedeli, kto bude víťazom a kto na druhom mieste.

V tomto ročníku sme mali nováčika v súťaži a to Lion Šatex Poprad, ktorý sa po trojročnej pauze vrátili na futsalovú mapu Východoregiónu, aj keď pod iným názvom. Aj napriek tomu, že mužstvo skladali za pochodu počas súťaže, kde aj oni majú problémy s futbalistami medzi futsalistami, zastali si svoje miesto v súťaži. Po dvoch výhrach a šiestich prehrách nakoniec obsadili 4. miesto, kde v predposlednom kole predbehli kontumačnou výhrou Partizán Bardejov BŠK-Futsal.

Na treťom mieste skončili chlapci z NLF Košice, bývalý Grizzly Košice, ktorí síce zdolali v novom roku v odvete víťaza druhej ligy, ale po zlom začiatku im to stačilo na konečné tretie miesto. Za zmienku stojí, že až dvaja hráči boli z ich mužstva vyhlásení na konci súťaže. Pavol Gere sa stal so 14 gólmi najlepší strelec súťaže a najlepším hráčom súťaže sa stal Michal Gere.

Druhým miestom sa môže po minuloročnom víťazstve 2.SLF-Východ uspokojiť Angels Humenné, ktoré síce získalo rovnaký počet bodov ako víťaz druhej ligy ale pomer vzájomných stretnutí vyšiel lepšie v prospech víťaza FK Ekoprim Prešov. V Prešove síce Humenné remizovalo, ale domáce stretnutie v druhom kole nezvládli a podľahli Prešovu 4:7. Verím, že odchodom realizačného tímu aj so sponzorom do futbalového mužstva Humenného, bude naďalej pokračovať tento úspešný a veľmi zanietený klub na futsalovej mape Východu v týchto skvelých výsledkoch a bude len napredovať.

Aj preto sa víťazom 2.SLF-Východ stala stálica na futsalovej mape nielen Východu ale aj Slovenska FK Ekoprim Prešov. Tí dostali najmenej gólov. Aj preto bol ako najlepší brankár súťaže vyhodnotení Martin Kapraľ. Ako druhí dali najviac gólov a celú sezónu predvádzali rovnomerné výkony aj s najväčším počtom hráčov na stretnutí. Dlhoročná práca s mládežou Paľka Šarišského ako financmajstra a Lukáša Vrbovského ako trénera (aj reprezentačného U17) konečne prináša ovocie a vidno aj v juniorských celoslovenských súťažiach obrovský progres v mužstve FK Ekoprim Prešov, kde sa mladí chlapci z Prešova držia na popredných priečkach súťaže FEJ U17 aj FEJ U20.

Týmto víťazstvom v 2.SLF-Východ si zabezpečilo mužstvo FK Ekoprim Prešov účasť v baráži o 1.Varta futsal ligu. Nakoľko sa ale do baráže prihlásilo okrem Prešova len mužstvo Nových Zámkov, tak obidve tieto mužstvá majú právo zúčastniť sa 1.Varta futsal lige ročník 2019/2020.

Verím, že počas tejto prestávky urobí FK Ekoprim Prešov všetko preto, aby sa 1.Varta futsal ligy mohol v novom ročníku zúčastniť a reprezentovať tak nielen svoje mesto a klub, ale aj ako jediný účastník z Východného Slovenska náš Východoregión. Všetci im držíme palce.

Na záver by som sa chcel v mene VV SF-V poďakovať zúčastneným klubom za skvelú propagáciu futsalu na Východnom Slovensku a popriať im počas futsalovej prestávky veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody, bez ktorej to v športe nefunguje správne, lebo práve podpora rodiny často krát nepriamo pomôže k najlepším výkonom na hracej ploche.

Športu a futsalu zdar.

Ján Kopec
Predseda SF-V

Výsledkový prehľad ročníka 2018/2019:
1.kolo: Humenné – Poprad 6:2, Prešov – Bardejov 4:1
2.kolo: Humenné – Prešov 4:7, Poprad – Bardejov 7:1
3.kolo: Prešov – Poprad 6:2, Bardejov – Košice 11:6
4.kolo: Humenné – Bardejov 5:4, Poprad – Košice 5:0
5.kolo: Košice – Humenné 1:8, Bardejov – Prešov 2:3
6.kolo: Košice – Prešov 7:3, Poprad – Humenné 5:7
7.kolo: Prešov – Humenné 1:1, Bardejov – Poprad 9:7
8.kolo: Košice – Bardejov 10:3, Poprad – Prešov 3:8
9.kolo: Bardejov – Humenné 2:9, Košice – Poprad 4:3
10.kolo: Prešov – Bardejov 9:1, Humenné – Košice 6:2

Konečná tabuľka 2.SLF Východoregiónu, sezóna 2018/2019:

1. FK Ekoprim PREŠOV                     8          41:21   19
2. Angels HUMENNÉ                         8          46:24   19
3. Grizzly Slovakia KOŠICE               8          31:43     9
4. Lion Šatex POPRAD                      8          34:41     6
5. Partizán BARDEJOV BŠK-futsal    8          33:56     6
Víťaz 2.SLF-Východ: FK Ekoprim Prešov

pondelok 18. februára 2019

Víťazom Pohára Východoregiónu sa stal Poprad


V krásnu slnečnú sobotu 16. 2. 2019 sa v Aréne Poprad uskutočnil futsalový turnaj o Pohár Východoregiónu 2018/2019, pod ktorý si zobral záštitu primátor mesta Poprad Anton Danko.

Turnaja sa pôvodne malo povinne zúčastniť všetkých päť druholigových mužstiev, s tým, že sme oslovili aj kluby z celého východného Slovenska z mestských líg. Žiaľ, tri druholigové mužstvá z Humenného, Bardejova a Košíc poňali túto povinnosť naopak, a nielen, že sa nezúčastnili tohto turnaja, ale niektorí neboli schopní sa ani len telefonicky ospravedlniť z neúčasti. Tí, ktorí to boli, nech si vstúpia do vlastného svedomia z ich prístupu k nám vedeniu SF-V, ktorí venovali príprave tohto turnaja niekoľko týždňov svojho voľného času, aby bol turnaj organizačne čo najlepšie zabezpečený.

Našťastie sa nám prihlásili dve mužstvá z mestských líg a to z Košíc Feyenoord Košice a z Prešov Crvena Zvezda. Obe tieto mužstvá si svoju úlohu v tomto turnaji zastali so cťou a boli oživením turnaja. Veď koniec koncov, najlepší strelec turnaja bol práve z mužstva Crvena Zvezda Tomáš Dyačovský.
Takže po úprave hracieho systému odohrali 4 mužstvá každý s každým po jeden zápas, s tým, že v prípade remízy sa kopali kopy zo značky pokutového kopu a víťaz týchto kopov získal jeden pomocný bod, ktorý sa potom počítal pri vzájomných zápasoch.

Po dvoch víťazstvách, a to hlavne nad víťazom tohto ročníka 2.SLF FK Ekoprim Prešov, a jednej remíze sa stal víťazom Pohára Východoregiónu domáci klub Lion Šatex Poprad. Viac menej aj s najlepším skóre, keď nastrieľali súperom až 24 gólov, si zaslúžene prevzali po turnaji od predsedu SF-V Ján Kopca krásny pohár pre víťaza a zlaté medaily. Okrem toho bol domáci brankár Lukáš Alexa vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja s najmenším počtom inkasovaných gólov a to 6.

Na druhom mieste sa umiestnil zástupca prešovskej mestskej ligy mužstvo Crvena Zvezda, ktorá po jednej výhre a dvoch remízach, dvakrát vyhrala aj kopy zo značky pokutového kopu, si prevzali pohár za druhé miesto a strieborné medaily. Ako už bolo spomenuté, hráč Crvenej Zvezdy Tomáš Dyačovský bol s 8 gólmi vyhlásený za najlepšieho strelca a z rúk predsedu KR 2.SLF – Východ Pavla Havrilu si prevzal sošku.

Aj tretie miesto obsadil zástupca mestskej ligy, tento krát z Košíc a to za jedno víťazstvo a dve prehry mužstvo Feyenoord Košice. Až na debakel 1:16 s Lion Šatex Poprad, predviedlo mužstvo z Košíc pekný kombinačný futsal.
Na záver turnaja poďakoval predseda SF-V pán Ján Kopec všetkým zúčastneným za účasť a korektnú hru, keď v celom turnaji padla len jedna ŽK, nikto sa vážne nezranil a všetci zúčastnení si po stretnutiach korektne podali ruky. Taktiež oboznámil zúčastnených a niekoľko desiatok divákov, že pred novou sezónou 2.SLF – Východ 2019/2020 sa v Superpohári Východoregiónu stretne víťaz 2.SLF – Východ Fk Ekoprim Prešov a víťaz Pohára Východoregiónu Lion Šatex Poprad.

A úplne na záver sa chcem ako predseda SF-V poďakovať primátorovi mesta Poprad Antonovi Dankovi za ústretovosť pri organizácii a vzatia záštity nad Pohárom Východoregiónu v krásnej Aréne Poprad.SLOVENSKÝ POHÁR – 2.SLF VÝCHODOREGIÓN 2018/2019

Lion Šatex Poprad – EKOPRIM Prešov 3:0
Feyenoord Košice – Crvena Zvezda Prešov 1:3
Feyenoord Košice – Lion Šatex Poprad 1:16
Crvena Zvezda Prešov – EKOPRIM Prešov 2:2 (3:2)
EKOPRIM Prešov – Feyenoord Košice 6:8
Lion Šatex Poprad – Crvena Zvezda Prešov 5:5 (3:2)


Tabuľka:
1.                  Lion Šatex Poprad          3    24:6     7
2.                  Crvena Zvezda Prešov   3   10:8      5
3.                  Feyenoord Košice          3   10:25    3
4.                  EKOPRIM Prešov          3     8:13    1


pondelok 11. februára 2019

V Poprade sa bude hrať o pohár futsalového Východoregiónu


Za účasti šiestich mužstiev sa v sobotu 16. februára 2019 uskutoční v popradskej Aréne turnaj O pohár futsalového Východoregiónu.

Účastníkmi turnaja sú FK Ekoprim Prešov, NLF Košice, Angels Humenné, Partizán Bardejov BŠK-Futsal, Feyenoord Košice a domáci Lion Šatex Poprad. Hrať sa začína od 9.00 hod.

Propozície turnaja:


Slovenský pohár 2.SLF – Východoregión 2018/2019

16.2.2019 Aréna Poprad

Účastníci turnaja:
FK Ekoprim Prešov
Angels Humenné
NLF Košice
Partizán Bardejov BŠK Futsal
Lion Šatex Poprad
Feyenoord Košice

Vyžrebovanie skupín:
Skupina A: FK Ekoprim Prešov, NLF Košice, Lion Šatex Poprad
Skupina B: Angels Humenné, Partizán Bardejov BŠK-Futsal, Feyenoord Košice

Rozpis stretnutí v skupinách a začiatok stretnutí:
(hrací čas 1 x 20 minút hrubého času)
09.00 hod: Prešov – Poprad         
09.30 hod: Bardejov – F Košice    
10.00 hod: NLF Košice – Prešov  
10.30 hod: Humenné – Bardejov 
11.00 hod: Poprad – NLF Košice  
11.30 hod: F Košice – Humenné  

o 12.00 hod: Slávnostné vyhodnotenie 2.SLF - Východ

SEMIFINÁLE:
(hrací čas 2 x 15 minút hrubého času, prestávka 5 minút)
o 12.30 hod: 1A – 2B
o 13.10 hod: 2A – 1B

Zápas o tretie miesto:  o 14.00 hod
(porazený semifinalisti, hrací čas 2 x 15 minút hrubého času, prestávka 5 minút)

FINÁLE:  o cca 15.00 hod
(víťazi semifinále, hrací čas 2 x 20 minút hrubého času, prestávka 5 minút)

Hrací systém turnaja:
Turnaj sa hrá podľa pravidiel futsalu, hrací čas v skupinách je 1x20 minút hrubého času, s tým, že za nerozhodného stavu sa budú po stretnutí kopať po 3 kopy zo značky pokutového kopu. Víťaz týchto kopov získa ďalší jeden pomocný bod do tabuľky. 
Za výhru získa mužstvo 3 body, za remízu po jednom bode. Ak sa po troch kopoch nerozhodne, bude sa pokračovať po jednom kope každé mužstvo až do rozhodnutia. 
Počet hráčov v mužstve musí byť pri kopoch vyrovnaný. Hráč, ktorý bude v stretnutí vylúčený, alebo obdrží v dvoch stretnutiach dve žlté karty má automaticky stop na jedno ďalšie stretnutie. 
Hráči na striedačke sú povinní mať oblečenú rozlišovaciu vestu, s tým, že túto vestu si budú hráči pri striedaní podávať z ruky do ruky a vtedy bude vykonané správne striedanie. 
Hráči sú povinný mať na nohách chrániče holenných kostí. Bez nich nebude hráč pripustený do stretnutia. 
Po odohraní skupín sa urobí v každej skupine tabuľka. Prvé dve mužstvá hrajú semifinále podľa vyžrebovania, tretie mužstvo v turnaji končí. V prípade rovnosti bodov v tabuľke mužstiev aj po pripočítaní pomocného bodu, ďalej bude rozhodovať vzájomný zápas, celkový počet strelených gólov, menší počet obdržaných gólov, počet strelených gólov v rozstrele zo značky PK, menší počet ŽK, menší počet ČK.
Semifinále sa hrá 2 x 15 minút hrubého času, s tým, že v prípade nerozhodného stavu alebo rozdielu o gól v druhom polčase sa budú posledné dve minúty hrať čistý čas. V prípade nerozhodného výsledku sa budú taktiež kopať 3 kopy zo značky PK ako v skupinách. Porazený semifinalisti budú hrať zápas o tretie miesto s rovnakým scenárom ako semifinále.
Finále turnaja budú hrať víťazi semifinále a bude sa hrať 2 x 20 minút hrubého času, s tým, že v prípade nerozhodného stavu alebo rozdielu o gól v druhom polčase sa budú posledné dve minúty hrať čistý čas. V prípade nerozhodného výsledku sa budú taktiež kopať 3 kopy zo značky PK ako v skupinách a semifinále. 
Víťaz získa pohár Východoregiónu a účasť na Superpohári pred ďalším ročníkom 2.SLF-Východ. V prípade, že by sa víťazom turnaja stalo mužstvo FK Ekoprim Prešov ako víťaz 2.SLF-V 2018/2019, tak súperom v Superpohári by bol porazený z finále Pohára Východoregiónu 2018/2019.
Počet hráčov a členov v jednom mužstve môže byť maximálne 15 ks. Tí obdržia pred turnajom každý jednu bagetu a dve balenia minerálnej vody. Prvé tri mužstvá budú ocenené vecnými cenami.

Foto zdroj: arena poprad