utorok 27. februára 2018

Úradná správa č.15

ÚRADNA SPRÁVA 2.SLF - VÝCHODOREGIÓN č. 15, zo dňa 23.02.2018

1.    Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní

a)    Exekutíva schvaľuje všetky výsledky dosiahnuté v ročníku 2.SLF-Východoregión ročník 2017/2018, okrem výsledkov mužstva Partizán Bardejov, ktoré bolo
na základe troch kontumácii v jednom ročníku vylúčené zo súťaže a jeho výsledky boli anulované a na základe tabuľky vyhodnotila poradie na prvých troch
miestach nasledovne:  1. miesto Angels Humenné, 2. miesto Zlato lux Košice, 3. miesto FK Ekoprim Prešov. Právo štartu v baráži o 1.SLF má mužstvo na prvom mieste Angels
Humenné.

b)    1. kolo Prelínacej súťaže (tzv. baráž o postup do 1. SLF) sa uskutoční podľa termínovníka 9. 3. 2018. Z uvedeného dôvodu žiadame kompetentný klub, aby
si v dostatočnom časovom predstihu zabezpečili náležitosti potrebné so štartom a organizovaním MFS (zabezpečenie haly, finančné náležitosti spojené s prelínacou
súťažou, podanie prihlášky a iné), na stránke www.futsalslovakia.sk v časti „dokumenty/slovenský-futsal/súťažný-ročník-2017-2018/“ je zverejnený Rozpis prelínacej
časti súťaže o postup do 1. SLF (tzv. baráž) aj s podmienkami pre zaradenie klubov do prelínacej časti súťaže o postup do 1. SLF.

štvrtok 8. februára 2018

Úradná správa č.14


ÚRADNA SPRÁVA 2.SLF - VÝCHODOREGIÓN č. 14, zo dňa 08.02.2018

1.    Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní

a)    Exekutíva sa zaoberala podnetom R Romana Tkáča ohľadom možného neoprávneného štartu hráča Partizán Bardejov Adam Buk
                  rč. 1222822 v stretnutí 2. kola 2.SLF-Východoregión FK Ekoprim Prešov – Partizán Bardejov, hraného dňa 17.11.2017 a na základe
              videozáznamu zo stretnutia a vlastných zistení kontumuje  stretnutie 2. kola FK Ekoprim Prešov – Partizán Bardejov 5:0, za neoprávnený
              štart hráča Adam Buk rč. 1222822 podľa SP čl. 47 bod d, čl. 75 bod 1a a bod 2, čl. 76 bod f. Prípad odstupuje DK.

b)    Exekutíva na návrh DK a na základe troch spôsobených kontumácii v jednom súťažnom ročníku, podľa SP čl. 47 bod d, čl. 76 bod f,
čl. 12 bod 1 a čl. 75 bod d vylučuje mužstvo Partizán Bardejov zo súťaže 2.SLF-Východoregión pre ročník 2017/2018, všetky dosiahnuté
výsledky mužstva anuluje a súper (BNP team Vranov) má v poslednom kole voľno.
  
c)    Exekutíva vyzýva kluby o doplnenie realizačného tímu do ISSF a to podľa SP článok 37 bod a, aby ich bolo možné uvádzať do zápisu o stretnutí.
                        Ide hlavne o vedúceho mužstva, trénera, asistenta trénerov, lekára a maséra, bezodkladne !!!

                
2.    Exekutíva v oblasti disciplinárnych konaní

            DK 14 – berie na vedomie stanovisko Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní a na základe uvedeného stanoviska za neoprávnený štart hráča Adam Buk rč. 1222822,
                      v stretnutí 2. kola FK Ekoprim Prešov – Partizán Bardejov, ukladá hráčovi podľa čl. 53/1 DP DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac podľa čl. 53 bod 2b DP, od 8.2.2018,
                      vedúcemu mužstva Partizán Bardejov Sališ Norbert rč. 1211286 pozastavuje výkon funkcie vedúceho mužstva na 6 mesiacov podľa čl. 53 bod 3b, od 8.2.2018,
                                    po uplynutí trestu z DK 9 a DK 10kapitánovi mužstva Partizán Bardejov Pangrác Ľubomír rč. 1196990 pozastavuje výkon kapitána mužstva na 1 mesiac
     podľa čl. 53 bod 3b, od 8.2.2018, po uplynutí trestu z DK 9 a DK 10.

         DK 15 - berie na vedomie stanovisko Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní a na základe vylúčenia mužstva Partizán Bardejov udeľuje pokutu vo výške 500,- €podľa
                                 čl. 30 bod 1 a čl. 12 bod 4 DP, za závažné ohrozenie regulárnosti a integrity súťaže (umožnenie trojnásobnému štartu neoprávneného hráča v stretnutí).

         DK 16 – DS za 5 ŽK – Vrbovský Lukáš rč. 1160537 FK Ekoprim Prešov – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 bod 5a DP
        
                         
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SF, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)

pondelok 5. februára 2018

Úradná správa č.13

ÚRADNA SPRÁVA 2.SLF - VÝCHODOREGIÓN č. 13, zo dňa 05.02.2018

1.    Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní

a)    Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní sa zaoberala podnetom FK Ekoprim Prešov ohľadom možného neoprávneného štartu hráča Partizán Bardejov Jakub Bialončík rč. 1258204 v stretnutí 7. kola medzi Partizán Bardejov – FK Ekoprim Prešov a na základe fotografii zo stretnutia a vlastných zisteníkontumuje  stretnutie 7. kola Partizán Bardejov – FK Ekoprim Prešov 0:5, za neoprávnený štart hráča Jakub Bialončík rč. 1258204, podľa SP čl. 47 bod d, čl. 75 bod 1a a bod 2, čl. 76 bod f. Prípad odstupuje DK.

b)    Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní sa zaoberala podnetom Zlato Lux Košice ohľadom možného neoprávneného štartu hráča Partizán Bardejov Peter Pribytný rč. 1201998 v stretnutí 6. kola medzi Zlato Lux Košice -  Partizán Bardejov a na základe videozáznamu zo stretnutia a vlastných zisteníkontumuje stretnutie 6. kola Zlato Lux Košice – Partizán Bardejov, výsledok 7:1 ostáva v platnosti, za neoprávnený štart hráča Peter Pribytný rč. 1201998, podľa SP čl. 47 bod d, čl. 75 bod 1a a bod 2, čl. 76 bod f. Prípad odstupuje DK.
  
c)   Exekutíva vyzýva kluby o doplnenie realizačného tímu do ISSF a to podľa SP článok 37 bod a, aby ich bolo možné uvádzať do zápisu o stretnutí. Ide hlavne o vedúceho mužstva,
           trénera, asistenta trénerov, lekára a maséra, bezodkladne !!!

d)    Exekutíva na základe RS 2017/2018 čl. 3, bod e), opätovne vyzýva zainteresované kluby o zaslanie súhlasného stanoviska na email Exekutívy k nasledovným zmenám hracích dní
          a časov:
10. kolo Grizzly Košice – FK Ekoprim Prešov 7.2.2018 o 20.30 hod v Multi hala Košice

e)    Exekutíva odstupuje na DK kluby BNP team Vranov a Partizán Bardejov za nedodanie videozáznamu zo stretnutí 7. kola na email exekutívy v náhradnom termíne do 30.1.2018.
f)    Exekutíva upozorňuje klub Partizán Bardejov na dodržiavanie RS článok 5 bod c, pod ďalšími disciplinárnymi následkami.
g)    Exekutíva na základe RS článok 3 bod e, spoplatňuje poplatkom 20,- € za zmenu hracieho času a miesta stretnutia klubu BNP team Vranov v 5. a 6. kole.2. Exekutíva v oblasti disciplinárnych opatrení
            DK 09 – berie na vedomie stanovisko Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní a na základe uvedeného stanoviska za neoprávnený štart hráča Jakub Bialončík rč. 1258204,
                      v stretnutí 7. kola Partizán Bardejov – FK Ekoprim Prešov, ukladá hráčovi podľa čl. 53/1 DP DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac podľa čl. 53 bod 2b DP, od 1.2.2018,
                      vedúcemu mužstva Partizán Bardejov Sališ Norbert rč. 1211286 pozastavuje výkon funkcie vedúceho mužstva na 1 mesiac podľa čl. 53 bod 3b, od 1.2.2018, kapitánovi
    mužstva Partizán Bardejov Pangrác Ľubomír rč. 1196990 pozastavuje výkon kapitána mužstva na 1 mesiac podľa čl. 53 bod 3b, od 1.2.2018.

         DK 10 - berie na vedomie stanovisko Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní a na základe uvedeného stanoviska za neoprávnený štart hráča Peter Príbytný rč. 1201998,
                          v stretnutí 6. kola 2.SLF-Východoregión Zlato Lux Košice – Partizán Bardejov, ukladá hráčovi podľa čl. 53/1 DP DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac podľa čl. 53 bod 2b
                     DP, od 1.2.2018, vedúcemu mužstva Partizán Bardejov Sališ Norbert rč. 1211286 pozastavuje výkon funkcie vedúceho mužstva na 2 mesiace podľa čl. 53 bod 3b, od
                     1.2.2018, kapitánovi mužstva Partizán Bardejov Pangrác Ľubomír rč. 1196990 pozastavuje výkon kapitána mužstva na 2 mesiace podľa čl. 53 bod 3b, od 1.2.2018.

         DK 11 – Na základe podnetu R Romana Tkáča, žiada klub Partizán Bardejov o zaslanie podrobného písomného stanoviska k možnému neoprávnenému štartu hráča Adam Buk
   rč. 1222822 v stretnutí 2. kola 2.SLF-Východoregión FK Ekoprim Prešov – Partizán Bardejov, hraného dňa 17.11.2017, v termíne do 7.2.2018 na email exekutívy.
        
         DK 12 – klub BNP team Vranov, z dôvodu nedodania videozáznamu zo stretnutia 7. kola BNP team Vranov – Zlato lux Košice udeľuje pokutu vo výške 50,- €.

DK 13 – klub Partizán Bardejov, z dôvodu nedodania videozáznamu zo stretnutia 7. kola Partizán Bardejov – FK Ekoprim Prešov udeľuje pokutu vo výške 50,- €.

        

3. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ

a) KR žiada R, aby členov realizačného tímu, ktorých nie je možné uviesť do zápisu o stretnutí, uvádzali do poznámky (hlavný usporiadateľ, časomerač, hlásateľ, videotechnik, lekár,
       vedúci mužstva, tréner)Osoby vyznačené čiernym písmom musia byť uvedené v zápise o stretnutí !!!!!
               
         b) Delegácia R na posledné 10. kolo bude zaslaná R na email.


        
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SF, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)