utorok 7. mája 2019

Konferencia SF 2019 sa uskutoční 1. júna 2019


Výkonný výbor SF v súlade s článkom 2 odsek 4 Rokovacieho poriadku SF oznamuje, že Riadna konferencia Slovenského futsalu 2019 sa uskutoční v sobotu 1. júna 2019 od 11,00 hod. v Púchove.

Predbežný program:

1. Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov.
2. Predloženie návrhu a schválenie pracovných komisií KSF.
3. Predloženie návrhu a schválenie programu rokovania KSF.
4. Správa o plnení uznesenia z poslednej KSF.
5. Správa o činnosti a hospodárení SF za obdobie od poslednej KSF.
6. Správa predsedu Komisie pre riadenie súťaží SF.
7. Správa kontrolóra SF za obdobie od poslednej KSF.
8. Výročná správa 2018.
9. Novelizácia Stanov SF.
10. Diskusia.
11. Doplňujúca voľba člena VV SF za záujmovú skupinu trénerov.
12. Doplňujúca voľba člena VV SF za SF-Bratislava.
13. Doplňujúca voľba člena VV SF za SF-Západoregión.
13. Informácia o uzneseniach z KSF.
14. Ukončenie konferencie.

Výkonný výbor SF vyzýva oprávnené osoby, aby písomne doručili VV SF najneskôr 14 dní pred zasadnutím Konferencie SF (t. j. do 18. 5. 2018) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Pozvánka s programom zostaveným na základe návrhu VV SF a návrhov doručených na SF podľa predchádzajúcej vety bude rozoslaná pozvaným osobám najneskôr 5 dní pred zasadnutím Konferencie SF.

Zloženie delegátov KSF 2019

Na Konferencii SF 2019 sú oprávnení zúčastniť sa 50 delegáti s hlasovacím právom v nasledovnom zložení:
a) 9 delegáti za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži (štatutári alebo iní ustanovení zástupcovia klubov 1.SLF zo sezóny 2018/2019),
b) 6 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži (štatutári alebo iní ustanovení zástupcovia klubov 2.SLF zo sezóny 2018/2019 - po 2 z regionálneho združenia SF-Bratislava, SF-Východoregión, SF-Západoregión),
c) 32 delegátov za regionálne združenia SF (zástupcovia regionálnych združení v počte zohľadňujúcom členskú základňu: SF - Bratislava 9, SF - Západoregión 8, SF - Stredoregión 10, SF - Východoregión 5),
d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,
e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,
f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal.

Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti. Delegáta môže na KSF vo vážnych dôvodoch zastupovať náhradník, ktorý je kreovaný obdobným spôsobom ako delegát. Predsedovia regionálnych združení sú povinní najneskôr do pondelka 27.5.2019 oznámiť VV SF (marek.kovacik@futbalsfz.sk) delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Kandidátne listiny pre doplňujúce voľby 2019

Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť podané písomne na SF (emailom na  marek.kovacik@futbalsfz.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 27.5.2019 do 24,00 h.). Jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej KSF. Kandidát na volenú funkciu musí spĺňať základné podmienky:
a) individuálne členstvo v SF a SFZ; podmienka individuálneho členstva v SF a SFZ kandidáta na funkciu sa považuje za splnenú podaním prihlášky za individuálneho člena SFZ,
b) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
c) bezúhonnosť,
d) súhlas s kandidatúrou.
Návrh kandidáta musí obsahovať:
a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) emailový kontakt na komunikáciu s kandidátom.

K návrhu kandidáta je potrebné pripojiť nasledovné prílohy:
a) stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom i športovom pôsobení,
b) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailový kontakt) v SF v súvislosti s voľbami,
c) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania KSF za účelom propagácie SF a preukázania transparentnosti priebehu KSF, ak ho volí KSF,
d) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena,
e) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení,
f) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
g) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou.

Doplňujúca voľba člena VV SF - zástupcu záujmovej skupiny trénerov nasledovne:
- z minimálne 3 kandidátov zvolených záujmovou skupinou trénerov zapísaných v zozname trénerov SF

Doplňujúca voľba člena VV SF - zástupcu regionálnych združení SF-Bratislava a SF-Západoregión nasledovne:
- z minimálne dvoch kandidátov navrhnutých konferenciou príslušného regionálneho združenia

Ak počet navrhovaných kandidátov pre voľby do VV SF za regióny, za skupinu trénerov, za skupinu rozhodcov a delegátov nedosiahne horeuvedené počty, KSF nebude voliť príslušného člena VV SF a miesto zostane neobsadené až do KSF, kde bude tento člen zvolený.

Zdroj: futsalslovakia.sk
1 komentár:

  1. The Rundown Of Vegas Casino - Dr. Michael Davis
    At the heart of the Las Vegas Strip is 광명 출장안마 the 충청남도 출장마사지 Venetian 속초 출장마사지 casino, where the bet365 “Rundown” 구리 출장샵 takes place nightly from 9:30 a.m. to 3 p.m..

    OdpovedaťOdstrániť