piatok 8. decembra 2017

Úradná správa č.5

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.5 FUTSAL VÝCHODOREGIÓN ZO DŇA 08.12.2017

1. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní

  • Exekutíva na základe Rozpisu súťaže 2017/2018 podľa článku C/1 bod b, žiada kluby o úhradu finančnej zábezpeky vo výške 100,- €, v náhradnom termíne do 31.12.2017 na účet Futsal Východoregión, ktorý bude dodatočne uvedený v úradnej správe a taktiež bude odoslaný na emaily vedúcich klubov 
  • zaoberala sa námietkou mužstva Angels Humenné a námietku považuje za neopodstatnenú 
  • na základe neopodstatnenosti námietky mužstva Angels Humenné ruší nepodmienečne zastavenie činnosti hráčovi Partizán Bardejov, Norbert Sališ č.r. 1211286, bez ďalších disciplinárnych opatrení 
  • na základe dohody klubov BNP Team Vranov a Partizán Bardejov schvaľuje miesto stretnutia 5. kola hrané dňa 08.12.2017 o 20.00 hod. v MŠH Bardejov.

2. Exekutíva v oblasti disciplinárnych konaní 

  • DK 02 – Peter Drobňák r.č. 1222815 Partizán Bardejov – vylúčený za HHS – vulgárny výrok voči R podľa čl. 48/1c pozastavuje nepodmienečne výkon športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2b DP, od 01.12.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SF, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára