streda 4. apríla 2018

Úradná správa č.16


VÝKONNÝ VÝBOR Slovenský futsal - Východoregión

Zvoláva volebnú konferenciu Slovenský futsal-Východoregión na 21.4.2018 v mestskej športovej hale v Humennom. Na svojom zasadnutí prerokoval a delegátom volebnej konferencie doporučuje nasledovný program volebnej konferencie:
1.    Otvorenie
2.    Menovanie overovateľa zápisnice a členov pracovnej volebnej komisie konferencie
3.    Schválenie návrhu programu konferencie
4.    Správa člena VV poverená vedením Slovenský futsal-Východoregión do volieb nového predsedu o činnosti orgánov a organizačných zložiek Slovenský futsal-Východoregión, vyhodnotenie ročníka 2017/2018 2.SFL-Východoregión
5.    Schvaľovanie návrhu zmien a doplnenie stanov Slovenský futsal-Východoregión
6.    Voľba predsedu Slovenský futsal-Východoregión
7.    Voľba štyroch členov VV Slovenský futsal-Východoregión
8.    Voľba predsedu exekutívy Slovenský futsal-Východoregión
9.    Diskusia
Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na volebnej konferencii Slovenský futsal-Východoregión, dňa 21.4.2018 v mestskej športovej hale v Humennom. Každý člen Slovenský futsal-Východoregión je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr do 13.4.2018 na email futsal.vychodoregion@gmail.comJedna osoba môže kandidovať iba na jednu volenú funkciu na tej istej konferencii.
VV Slovenský futsal-Východoregión odporučil delegátom volebnej konferencie zloženie pracovnej volebnej komisie konferencie a overovateľov zápisnice nasledovne:
Pracovná volebná komisia: Peter Slimák (delegát SF), Martin Šeršeň (rozhodca SF), Stanislav Šlimbach (Angels Humenné)
Overovateľ zápisnice: Ján Baltazarovič (VV Slovenský futsal-Východoregión)
VV Slovenský futsal-Východoregión oznamuje, že zasadnutie pracovnej volebnej komisie bude 17.4.2018. Miesto zasadnutia bude dodatočne členom oznámené.

VV Slovenský futsal-Východoregión týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr do 13.4.2018 písomne na email futsal-vychodoregion@gmail.com,  doručili prípadné návrhy do programu volebnej konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi.
VV Slovenský futsal-Východoregión vyzýva oprávnených členov Slovenský futsal-Východoregión, aby do 13.4.2018 doručili na email futsal.vychodoregion@gmail.com zoznam delegátov a náhradníkov delegátov na volebnú konferenciu, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.


Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:
Exekutíva oznamuje, že turnaj o pohár Slovenský futsal-Východoregión sa uskutoční 21.4.2018 od 9.00 hod v mestskej športovej hale v Humennom.
Exekutíva týmto vyzýva všetky kluby 2.SFL-Východoregión, ktoré majú účasť na tomto turnaji automatický, o potvrdenie účasti do 10.4.2018 na email exekutívy 2.SLF-Východoregión.
Exekutíva týmto vyzýva všetky ostatné kluby, pôsobiace v regióne Slovenský futsal-Východoregión, ktoré majú záujem zúčastniť sa turnaja o pohár Slovenský futsal-Východoregión, aby čo najskôr zaslali svoju prihlášku na email exekutívy exekutivavychodoregion@gmail.com , nakoľko turnaja sa zúčastní len 8 mužstiev. Podľa počtu prihlásených mužstiev z 2.SLF-Východoregión, doplníme ďalšie mužstvá podľa poradia prihlásenia na email exekutívy 2.SFL-Východoregión.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára