štvrtok 3. mája 2018

Školenie trénerov SFZ FUTSAL

Slovenský futsal v polovici apríla priamo oslovil všetky kluby 1.ligy, 2.ligy, juniorských a ženských súťaží a prostredníctvom predsedov regionálnych združení širokú futsalovú verejnosť v regiónoch s výzvou na praktickú prípravu licenčného školenia trénerov SFZ FUTSAL licencie, ktorý je dlhodobo plánovaný na obdobie po skončení súťažného ročníka 2017/2018 (viac o vzdelávaní trénerov tu). V tejto súvislosti Slovenský futsal aj touto cestou vyzýva, aby v lehote do 6. mája 2018:

- osoby, ktoré v minulosti absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, podali žiadosť o vystavenie trénerskej licencie "SFZ FUTSAL". Žiadosť je na webstránke SFZ, v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty a s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) je potrebné ju zaslať na e-mail: education@futbalsfz.sk.

- záujemcovia o absolvovanie licenčného seminára "SFZ FUTSAL" v roku 2018 vyjadrili svoj predbežný nezáväzný záujem, a to zaslaním e-mailu na adresu: manager@futsalslovakia.sk s uvedením svojich identifikačných a kontaktných údajov

- osoby, ktoré spĺňajú podmienky Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, t.j.:
a) reprezentanti vo futsale, ktorí absolvovali minimálne 25 oficiálnych štartov za "A" reprezentáciu SR,
b) držitelia základných trénerských futbalových licencií,
c) absolventi fakúlt príslušných vysokých škôl s učiteľským a neučiteľským študijným programom – telesná výchova, resp. trénerstvo, ktorí absolvovali a ukončili voliteľný predmet, alebo povinne voliteľný predmet Futsal, v rozsahu minimálne jedného semestra,
vyjadrili svoj záujem o získanie trénerskej licencie v skrátenom režime bez absolvovania celého rozsahu výučby (absolvovaním záverečnej skúšky), a to zaslaním e-mailu na adresu: manager@futsalslovakia.sk s uvedením svojich identifikačných a kontaktných údajov a s uvedením kritéria Smernice, ktoré spĺňa pre absolvovanie tohto skráteného režimu (písm. a) - reprezentant, písm. b) - futbalový tréner, písm. c) - absolvent VŠ).
Uvedené informácie budú slúžiť k optimalizácii termínov a miest konania júnového licenčného školenia trénerov pre licenciu "SFZ FUTSAL".
SFZ pripravil návrh učebného plánu školenia trénerov SFZ FUTSAL licencie, ktorý v maximálnej možnej miere kopíruje školenie UEFA Grassroots C licencie. Vychádza sa pritom z medzinárodnej dohody - Grassroots Charty, aby sa nemuselo postupovať podľa Jednotného vzdelávacieho systému SR, ktorý by organizačne aj obsahovo bol náročnejší. Tento model je vo vzdelávaní na SFZ uplatňovaný od začiatku roka 2018 a v prípade futsalu pôjde len o dva jednodňové bloky teoretickej výuky, všetky ostatné časti školenia by prebehli v klubových podmienkach a formou domácich úloh, resp. individuálnym štúdiom odborných materiálov. 

Zdroj: futsalslovakia.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára