pondelok 5. februára 2018

Úradná správa č.13

ÚRADNA SPRÁVA 2.SLF - VÝCHODOREGIÓN č. 13, zo dňa 05.02.2018

1.    Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní

a)    Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní sa zaoberala podnetom FK Ekoprim Prešov ohľadom možného neoprávneného štartu hráča Partizán Bardejov Jakub Bialončík rč. 1258204 v stretnutí 7. kola medzi Partizán Bardejov – FK Ekoprim Prešov a na základe fotografii zo stretnutia a vlastných zisteníkontumuje  stretnutie 7. kola Partizán Bardejov – FK Ekoprim Prešov 0:5, za neoprávnený štart hráča Jakub Bialončík rč. 1258204, podľa SP čl. 47 bod d, čl. 75 bod 1a a bod 2, čl. 76 bod f. Prípad odstupuje DK.

b)    Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní sa zaoberala podnetom Zlato Lux Košice ohľadom možného neoprávneného štartu hráča Partizán Bardejov Peter Pribytný rč. 1201998 v stretnutí 6. kola medzi Zlato Lux Košice -  Partizán Bardejov a na základe videozáznamu zo stretnutia a vlastných zisteníkontumuje stretnutie 6. kola Zlato Lux Košice – Partizán Bardejov, výsledok 7:1 ostáva v platnosti, za neoprávnený štart hráča Peter Pribytný rč. 1201998, podľa SP čl. 47 bod d, čl. 75 bod 1a a bod 2, čl. 76 bod f. Prípad odstupuje DK.
  
c)   Exekutíva vyzýva kluby o doplnenie realizačného tímu do ISSF a to podľa SP článok 37 bod a, aby ich bolo možné uvádzať do zápisu o stretnutí. Ide hlavne o vedúceho mužstva,
           trénera, asistenta trénerov, lekára a maséra, bezodkladne !!!

d)    Exekutíva na základe RS 2017/2018 čl. 3, bod e), opätovne vyzýva zainteresované kluby o zaslanie súhlasného stanoviska na email Exekutívy k nasledovným zmenám hracích dní
          a časov:
10. kolo Grizzly Košice – FK Ekoprim Prešov 7.2.2018 o 20.30 hod v Multi hala Košice

e)    Exekutíva odstupuje na DK kluby BNP team Vranov a Partizán Bardejov za nedodanie videozáznamu zo stretnutí 7. kola na email exekutívy v náhradnom termíne do 30.1.2018.
f)    Exekutíva upozorňuje klub Partizán Bardejov na dodržiavanie RS článok 5 bod c, pod ďalšími disciplinárnymi následkami.
g)    Exekutíva na základe RS článok 3 bod e, spoplatňuje poplatkom 20,- € za zmenu hracieho času a miesta stretnutia klubu BNP team Vranov v 5. a 6. kole.2. Exekutíva v oblasti disciplinárnych opatrení
            DK 09 – berie na vedomie stanovisko Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní a na základe uvedeného stanoviska za neoprávnený štart hráča Jakub Bialončík rč. 1258204,
                      v stretnutí 7. kola Partizán Bardejov – FK Ekoprim Prešov, ukladá hráčovi podľa čl. 53/1 DP DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac podľa čl. 53 bod 2b DP, od 1.2.2018,
                      vedúcemu mužstva Partizán Bardejov Sališ Norbert rč. 1211286 pozastavuje výkon funkcie vedúceho mužstva na 1 mesiac podľa čl. 53 bod 3b, od 1.2.2018, kapitánovi
    mužstva Partizán Bardejov Pangrác Ľubomír rč. 1196990 pozastavuje výkon kapitána mužstva na 1 mesiac podľa čl. 53 bod 3b, od 1.2.2018.

         DK 10 - berie na vedomie stanovisko Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní a na základe uvedeného stanoviska za neoprávnený štart hráča Peter Príbytný rč. 1201998,
                          v stretnutí 6. kola 2.SLF-Východoregión Zlato Lux Košice – Partizán Bardejov, ukladá hráčovi podľa čl. 53/1 DP DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac podľa čl. 53 bod 2b
                     DP, od 1.2.2018, vedúcemu mužstva Partizán Bardejov Sališ Norbert rč. 1211286 pozastavuje výkon funkcie vedúceho mužstva na 2 mesiace podľa čl. 53 bod 3b, od
                     1.2.2018, kapitánovi mužstva Partizán Bardejov Pangrác Ľubomír rč. 1196990 pozastavuje výkon kapitána mužstva na 2 mesiace podľa čl. 53 bod 3b, od 1.2.2018.

         DK 11 – Na základe podnetu R Romana Tkáča, žiada klub Partizán Bardejov o zaslanie podrobného písomného stanoviska k možnému neoprávnenému štartu hráča Adam Buk
   rč. 1222822 v stretnutí 2. kola 2.SLF-Východoregión FK Ekoprim Prešov – Partizán Bardejov, hraného dňa 17.11.2017, v termíne do 7.2.2018 na email exekutívy.
        
         DK 12 – klub BNP team Vranov, z dôvodu nedodania videozáznamu zo stretnutia 7. kola BNP team Vranov – Zlato lux Košice udeľuje pokutu vo výške 50,- €.

DK 13 – klub Partizán Bardejov, z dôvodu nedodania videozáznamu zo stretnutia 7. kola Partizán Bardejov – FK Ekoprim Prešov udeľuje pokutu vo výške 50,- €.

        

3. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ

a) KR žiada R, aby členov realizačného tímu, ktorých nie je možné uviesť do zápisu o stretnutí, uvádzali do poznámky (hlavný usporiadateľ, časomerač, hlásateľ, videotechnik, lekár,
       vedúci mužstva, tréner)Osoby vyznačené čiernym písmom musia byť uvedené v zápise o stretnutí !!!!!
               
         b) Delegácia R na posledné 10. kolo bude zaslaná R na email.


        
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SF, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára