štvrtok 25. januára 2018

Úradná správa č.11

ÚRADNA SPRÁVA 2.SLF - VÝCHODOREGIÓN č. 11, zo dňa 25.01.2018

1.    Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní

a)    Exekutíva sa zaoberala podnetom klubu Angels Humenné ohľadom stretnutia 7. kola medzi Grizzly Košice – Angels Humenné, hraného 19.1.2018 a za neoprávnený štart hráča
Grizzly Košice Petra Štíbera rč. 1207325, podľa SP č. 47 bod d, čl. 75 bod 1a a bod 2, čl. 76 bod f, výsledok stretnutia kontumuje na 0:5 v prospech Angels Humenné. Prípad
odstupuje na DK.
  
b)    Exekutíva vyzýva kluby o doplnenie realizačného tímu do ISSF a to podľa SP článok 37 bod a, aby ich bolo možné uvádzať do zápisu o stretnutí. Ide hlavne o vedúceho mužstva,
trénera, asistenta trénerov, lekára a maséra, bezodkladne !!!

c)  Exekutíva na základe RS 2017/2018 čl. 3, bod e), opätovne vyzýva zainteresované kluby o zaslanie súhlasného stanoviska na email Exekutívy k nasledovným zmenám hracích dní
             a časov:
    8. kolo Partizán Bardejov – Angels Humenné 26.1.2018 o 20.00 hod.
    10. kolo Grizzly Košice – FK Ekoprim Prešov 7.2.2018 o 20.30 hod v Multi hala Košice

d)    Exekutíva opätovne vyzýva kluby BNP team Vranov a Partizán Bardejov na zaslanie videozáznamu zo stretnutí 7. kola na email exekutívy v náhradnom termíne do 30.1.2018,
pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

e) Exekutíva pripomína klubom nahrávať videozáznam z majstrovských stretnutí podľa RS 2017/2018, čl. 5, bod j), pod ďalšími disciplinárnymi následkami

f) Exekutíva oznamuje všetkým klubom (2.SLF - Východoregión, mestské ligy Východného Slovenska), ktoré majú záujem zúčastniť sa turnaja o Pohár Futsal Východoregión 2017/2018,
                      že predbežný termín turnaja bude po ukončení súťaže 2.SLF – Východoregión, a to 17.2.2017 (sobota). Presný termín a miesto turnaja bude uverejnené dodatočne v US. Prihlášky na
                      turnaj môžete posielať emailom na: exekutivavychodoregion@gmail.com

2. Exekutíva v oblasti disciplinárnych opatrení
            DK 05 – Na základe podnetu FK Ekoprim Prešov, žiada klub Partizán Bardejov o zaslanie podrobného písomného stanoviska k možnému neoprávnenému štartu hráča Jakub Bialončík
                      rč. 1258204 v stretnutí 7. kola 2.SLF-Východoregión Partizán Bardejov – FK Ekoprim Prešov, hraného dňa 19.1.2018, v termíne do 31.1.2018 na email exekutívy.
         DK 06 – Na základe podnetu Zlato Lux Košice, žiada klub Partizán Bardejov o zaslanie podrobného písomného stanoviska k možnému neoprávnenému štartu hráča Peter Príbytný
                     rč. 1201998, v stretnutí 6. kola 2.SLF-Východoregión Zlato Lux Košice – Partizán Bardejov, hraného dňa 12.1.2018, v termíne do 31.1.2018 na email exekutívy.
         DK 07 – berie na vedomie stanovisko Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní a na základe uvedeného stanoviska a písomného stanoviska Grizzly Košice a člena ISSF p. Bereca,
za neoprávnený štart hráča - Peter Štíber rč. 1207325v stretnutí 7. kola Grizzly Košice – Angels Humenné, ukladá hráčovi podľa čl. 53/1 DP DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac podľa čl. 53 bod 2b DP, od 19.1.2018, 
vedúcemu mužstva Grizzly Košice Tomáš Kuruc rč. 1313048 pozastavuje výkon funkcie vedúceho mužstva na 1 mesiac   
podľa čl. 53 bod 3b, od 19.1.2018,
kapitánovi mužstva Grizzly Košice Peter Grutka rč. 1142448 pozastavuje výkon kapitána mužstva na 1 mesiac 
podľa čl. 53 bod 3b, od 19.1.2018.
         
DK 08 – klub BNP team Vranov, z dôvodu nedodania videozáznamu zo stretnutia 6. kola BNP team Vranov – Grizzly Košice udeľuje pokutu vo výške 50,- €.
        

3. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ
         a) KR odstupuje klub BNP team Vranov z dôvodu nedodania videozáznamu zo stretnutia 6. kola BNP team Vranov – Grizzly Košice na DK 2.SLF-Východoregión.

b) KR žiada R, aby členov realizačného tímu, ktorých nie je možné uviesť do zápisu o stretnutí, uvádzali do poznámky (hlavný usporiadateľ, časomerač, hlásateľ, videotechnik, lekár,
       vedúci mužstva, tréner). Osoby vyznačené čiernym písmom musia byť uvedené v zápise o stretnutí !!!!!

c)    KR žiada R o zasielanie ospravedlnení z nedelegovania na stretnutia minimálne 10 dní vopred. Ospravedlnenie zaslané menej ako 10 dní vopred nebude KR akceptované.

d)    KR obmedzila delegáciu R za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 7. kola Grizzly Košice – Angels Humenné, na dve stretnutia.
                 
d) KR oznamuje R nový email Exekutívy: exekutivavychodoregion@gmail.com
               
         e) Delegácia R na 9. Kolo výjde v US v pondelok 29.1.2018.


        
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SF, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára