streda 28. novembra 2018

STANOVY Slovenský futsal - Východoregión

STANOVY Slovenský futsal - Východoregión


ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Slovenský futsal - Východoregión je regionálnym futsalovým zväzom, ktorý má
právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vytvorili ho dobrovoľne
fyzické osoby pôsobiace na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja.
2. Tieto stanovy upravujú právne pomery občianskeho združenia Slovenský futsal -
Východoregión a boli schválené volebnou konferenciou konanou v Humennom
dňa 21.4.2018. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve
vnútra SR.

NÁZOV A SÍDLO
1. Názov: Slovenský futsal - Východoregión
2. Sídlo: Chrapčiakova 684/24, 052 01 Spišská Nová Ves
3. O zmene, resp. doplnení stanov Slovenský futsal - Východoregión rozhoduje
konferencia.
4. Slovenský futsal - Východoregión sa zakladá bez ohraničenia doby existencie.

POUŽÍVANÉ TERMÍNY A SKRATKY
1. Sf-V – Slovenský futsal - Východoregión
2. Východoregión – územie Prešovského a Košického samosprávneho kraja
3. VV Sf-V – Výkonný výbor Slovenský fusal - Východoregión

CIEĽ ČINNOSTI
1. Slovenský futsal - Východoregión vytvára podmienky pre celkový komplexný
rozvoj futsalu vo Východoregióne vo všetkých vekových kategóriách mužov i žien
2. Sf-V sa stará o športové a kultúrno-spoločenské vyžitie sa svojich členov. Vytvára
ekonomické, odborné a organizačné podmienky pre športové aktivity svojich
členov.
3. Sf-V zabezpečuje podmienky pre rozvoj mládežníckeho futsalu chlapcov i dievčat
4. Sf-V organizuje a koordinuje súťaže všetkých kategórií futsalu na úrovni
Východoregiónu

5. Sf-V úzko spolupracuje so Slovenským futsalom, Slovenským futbalovým zväzom
a Východoslovenským futbalovým zväzom, pričom má záujem stať sa ich riadnym
členom.
6. Sf-V vystupuje v mene futsalového hnutia združujúceho sa na území
Východoregiónu vo vzťahu k SF, SFZ a jeho členom, štátu, samospráve a iným
fyzickým a právnickým osobám s cieľom zabezpečiť, aby záujmy Sf-V a jeho
členov boli brané na zreteľ.

ČLENSTVO
1. Členstvo, je vyjadrením podpory a stotožnením sa člena s cieľmi a úlohami Sf-V
ako člena občianskeho združenia.
2. Členom Sf-V sa môže fyzická i právnická osoba, ktorá o členstvo prejaví záujem
a splní podmienky členstva. Na členstvo nie je právny nárok.
3. Členstvo vzniká zápisom do zoznamu členov a zaplatením členského poplatku.
Členstvo zaniká vystúpením člena, vylúčením člena konferenciou alebo zrušením
členstva opatrením VV Sf-V pre neplnenie si povinností.
4. Členstvo môže byť individuálne / fyzická osoba / a kolektívne / fyzická
a právnická osoba /.

PRÁVA ČLENOV
1. Člen má právo využívať všetky formy činnosti Sf-V a všetky jeho zariadenia
2. Má právo hlasovať na konferencii, navrhovať alebo byť volený za člena VV Sf-V
alebo za jeho predsedu Sf-V.
3. Má právo slobodne vyjadrovať svoje názory, podávať návrhy, podnety
a pripomienky, adresovať ich VV Sf-V a žiadať jeho vyjadrenie.

POVINNOSTI ČLENOV
1. Dodržiavať stanovy Sf-V, etiku športovca, ako aj všeobecné zásady morálky
a ľudskosti.
2. Člen je povinný rešpektovať rozhodnutia Sf-V a jeho orgánov, dbá o dobré meno
Sf-V a zdrží sa konaní, ktoré by ho mohli poškodiť..
3. Platiť príspevky a zúčastňovať sa činnosti zabezpečujúcich ekonomiku Sf-V.

ORGÁNY Slovenského futsalu - Východoregión
1. Pre plnenie svojich úloh a cieľov zriaďuje Sf-V orgány zo zastupiteľskou, výkonnou
a kontrolnou právomocou.
2. Najvyšším zastupiteľským a legislatívnym orgánom je konferencia Sf-V.
3. Výkonným orgánom je predseda Sf-V a VV Sf-V.
4. Kolektívne orgány Sf-V sú uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej
väčšiny svojich členov.

KONFERENCIA Slovenského futsalu-Východoregión
1. Konferencia je najvyšším orgánom Sf-V.
2. Zasadá 1x za 1 rok, mimoriadne na návrh VV Sf-V, alebo nadpolovičnej väčšiny
členov o.z.
3. Schvaľuje zmeny a doplnky stanov, rozpočet, úlohy a ciele činnosti, výročnú
správu o činnosti a hospodárení Sf-V.
4. Volebná konferencia je každé 2 roky, volí predsedu a štyroch členov VV Sf-V na
obdobie 2 rokov.
5. Rozhoduje o zániku Sf-V a je povinná ako najvyšší orgán Sf_V oznámiť MV SR
zánik FV do 15 dní.
VÝKONNÝ VÝBOR Slovenského futsalu - Východoregión
1. V období medzi volebnými konferenciami je poverený vedením VV Sf-V, ktorý je
výkonným kolektívnym orgánom. VV Sf-V je zložený z piatich členov vrátane
predsedu.
2. Členstvo vo VV Sf-V zaniká uplynutím volebného obdobia, odvolaním konferenciou
Sf-V, vzdaním sa funkcie, smrťou.
3. VV Sf-V zasadá minimálne 4x ročne, zvoláva ho predseda, mimoriadne zasadá
vždy na požiadanie troch členov VV Sf-V.
4. VV Sf-V riadi činnosť Sf-V, plní úlohy a ciele stanovené konferenciou, rozhoduje
o hospodárení s majetkom a jeho vysporiadaní. Majetok tvoria finančné
prostriedky, dary, predmety, zariadenia, nástroje, prístroje, športová výstroj, iné
hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve Sf-V.

PREDSEDA VÝKONNÉHO VÝBORU
1. Predseda VV Sf-V je štatutárnym orgánom Sf-V, ktorý je oprávnený v mene Sf-V
samostatne konať v styku s inými jednotlivcami a organizáciami.
2. Zvoláva a vedie zasadnutia VV Sf-V, v prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje
iný člen VV Sf-V. Je členom VV Sf-V s právom hlasovať.

ZÁSADY HOSPODÁRENIA
1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa plánu a rozpočtu, ktorý schvaľuje konferencia.
Príjmy Sf-V tvoria členské príspevky, dotácie od sponzorov a športových zväzov,
príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti, úroky z vkladov, prípadne príjmy
z vlastnej hospodárskej činnosti, schválenej konferenciou Sf-V a iné.
2. Získané prostriedky sa použijú na činnosť Sf-V, školenia, semináre, ceny do
súťaží, sústredenia, kultúrne podujatia, režijné náklady na hospodársku činnosť
a výdavky spojené s činnosťou a chodom Sf-V.
3. VV Sf-V môže poveriť vedením účtovníctva odborníka z oboru účtovníctvo za
úplatu.

4. Za účelom efektívneho hospodárenia bude zriadený transparentný účet.

ZÁNIK A MAJETKOVÉ VYROVNANIE

1. O zániku Sf-V rozhoduje konferencia Sf-V.
2. Sf-V zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym
združením, alebo právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení
3. Pri zániku Sf-V sa vykoná majetkové vysporiadanie.
4. Ak k zániku dôjde dobrovoľným rozpustením, majetkové vysporiadanie vykoná VV
Sf-V.
5. Ak Sf-V zanikne právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení, majetkové
vysporiadanie vykoná likvidátor určený MV SR.

Spišská Nová Ves 29.4.2018

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára