streda 28. novembra 2018

Systém súťaže 2.SLF - VÝCHOD

2.SLF - VÝCHOD

ROZPIS SÚŤAŽE 2018/2019

------------------------------------------------------------

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1. RIADENIE SÚŤAŽE

a) Občianske združenie Slovenský futsal – Východoregión (ďalej „SF-V“) organizujú a priamo riadia
2. Slovenskú ligu vo futsale časť "VÝCHOD"; (ďalej iba „2.SLF-V“),

b) 2.SLF-V je riadená Exekutívou súťaže a je v plnej miere zavedená v ISSF. Správcami súťaže v
rámci ISSF sú Ján Kopec, Peter Slimák a Pavol Havrila.

c) Matrikárom v rámci 2.SLF-V v ISSF je Ivan Čuhár.

d) Pre finančné toky je zriadený účet, cez ktorý budú prebiehať všetky transakcie spojené
s fungovaním 2.SLF-V, a to účet v SLSP, a.s. IBAN: SK63 0900 0000 0051 4863 9559.


B. 2. SLOVENSKÁ LIGA FUTSALU „2.SLF-V“
1. DEFINÍCIA SÚŤAŽE

a) Druhou najvyššou súťažou vo futsale v Slovenskej republike, z ktorej vzíde víťaz pre ročník
2018/2019, je 2.SLF-V.

b) Účastníkmi súťaže sú prioritne družstvá územne spadajúce pod regionálne združenia SF-V. Do 2.
SLF-V budú zaradené len tie kluby, ktoré splnili podmienky tohto RS, majú uhradené všetky
záväzky z predchádzajúcich období voči SF-V a ich členom ako aj ostatným členom SF, do
3.11.2018 zaslali záväznú prihlášku do 2.SLF-V na ročník 2018/2019, uhradili štartovné v
stanovenom termíne podľa časti C. tohto RS a zaviazali sa riadiť podmienkami stanovenými
riadiacimi orgánmi 2.SLF-V.

c) V prípade, ak niektorý z klubov podľa bodu b) tohto článku RS nesplní niektorú z podmienok tohto
RS, nebude tak zaradený do 2.SLF-V súťažného ročníka 2018/2019.

d) Kluby zaradené do 2.SLF-V súťažného ročníka 2018/2019 musia byť zaregistrované do
informačného systému slovenského futbalu ISSF(ďalej len „ISSF“) a musia mať vytvorený post
klubového manažéra evidovaného v systéme ISSF.

2. USPORIADATEĽ

a) Usporiadateľom stretnutí 2.SLF-V sú kluby uvádzané na prvom mieste vo vyžrebovaní (príloha č. 1 tohto RS), alebo v Úradnej správe (ďalej len „ÚS“).

b) Usporiadateľ stretnutia sa riadi ustanoveniami Súťažného poriadku SF (ďalej len „SP SF“), VII.
časť, prvá a druhá hlava, Článok 50 až 55, a zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


3. HRACIE DNI A HRACIE ČASY

a) Súťaž 2.SLF-V sa začína 1. kolom 23. novembra 2018. Vyžrebovanie súťaže v nadväznosti na
kalendár SF je prílohou tohto RS.

b) Hracími dňami sú piatok so začiatkom stretnutí od 19.00 h do 20.30 h, alebo sobota so začiatkom
stretnutí od 16.00 h do 20.30 h. Kluby sú povinné do 10.11.2018 oznámiť úradné hracie časy (ďalej
iba „UHČ“) platné pre súťažný ročník 2018/2019.

c) Na zmenu začiatku stretnutia, pokiaľ je zmena v rozsahu časov podľa písm. b) tohto článku RS
a oznámenie je Exekutíve súťaže zaslané 7 a viac dní pred termínom konania stretnutia, nie je
potrebný súhlas súpera. V prípade oznámenia zmeny začiatku stretnutia v čase menej ako 7 dní
sa súhlas súpera vyžaduje.

d) Posledné dve kolá základnej musia byť odohrané v UHČ stanovených podľa písm. b) tohto článku
RS, pokiaľ Exekutíva súťaže v konkrétnych prípadoch odôvodnene nerozhodne inak.

e) Zápasy sa zásadne predohrávajú, v odôvodnenom prípade môže Exekutíva súťaže rozhodnúť
o dohrávke. Predohrávky, dohrávky, ako aj iné začiatky stretnutí, budú povolené Exekutívou
súťaže, pokiaľ sa na tom zainteresované kluby dohodnú, pri dodržaní bodu d) tohto článku RS.
V tejto súvislosti kluby odošlú vzájomnú komunikáciu s jasne vyznačenou dohodou na e-mailovú
adresu Exekutívy súťaží . Žiadosti o zmeny podľa tohto bodu RS sú spoplatnené administratívnymi
poplatkami nasledovne:
* dohoda zaslaná 14 dní a skôr pred riadne plánovaným termínom konania stretnutia –
nespoplatňuje sa,
• dohoda zaslaná v intervale 7 až 13 dní pred riadne plánovaným termínom konania stretnutia –
spoplatňuje sa administratívnym poplatkom 5 EUR.
• zmeny termínov riešené v kratšej lehote, ako je uvedené v predchádzajúcich odrážkach, sú
spoplatnené administratívnym poplatkom 10 EUR.

f) V prípade nedodržania lehôt uvedených v písm. e) tohto článku RS, Exekutíva súťaže nemusí
povoliť zmenu, aj keď bude medzi klubmi dohodnutá, iba ak by išlo o zmenu v dôsledku riadne
preukázaného zásahu vyššej moci, alebo z titulu rozhodnutia riadiaceho orgánu.

g) Po splnení všetkých potrebných náležitostí súvisiacich so zmenou ÚHČ, Exekutíva súťaže oznámi
svoje rozhodnutie v ÚS, resp. ak to z časových dôvodov nie je možné, tak e-mailovou formou
zainteresovaným subjektom.

h) Všetky dohrávky musia byť odohrané najneskôr pred riadnym termínom kola, ktoré je druhým
kolom od konca základnej časti súťaže. V prípade, že kluby sa nevedia dohodnúť na náhradnom
termíne vzájomného stretnutia, je rozhodnutie o termíne stretnutia plne v kompetencii Exekutívy
súťaže.

i) V prípade predloženia jednotlivých potvrdení o PN na úradných tlačivách Sociálnej poisťovne
vydaných odbornými lekármi a platných v čase konania zápasu, a to u nadpolovičnej väčšiny
hráčov uvedených na platnej súpiske družstva žiadajúceho klubu, alebo v prípade epidémie
vyhlásenej príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Exekutíva súťaže takéto
stretnutie preloží na najbližší, ňou určený alebo inak dohodnutý, termín.

j) Ak má klub v nominácii na reprezentačný zraz štátnej reprezentácie „A“ mužstva, reprezentácie U-
20, U-17, minimálne 2 hráčov a tento zraz časovo koliduje s ÚHČ jeho stretnutia 2.SF-V, má
automaticky, bez poplatku nárok na preloženie zápasu na iný dohodnutý termín, resp. na termín
určený Exekutívou súťaže, ak túto skutočnosť oznámi súperovi a Exekutíve súťaže e-mailovou
formou do 3 dní odo dňa zverejnenia nominácie hráčov. Uvedené sa týka aj stretnutí, ktorých UHČ
spadá do lehoty 4 a menej dní po skončení reprezentačnej akcie.

4.  MIESTA STRETNUTÍ

a) Stretnutia 2.SLF-V sa hrajú v schválených športových halách (ŠH) klubov, ktoré sú usporiadateľom
stretnutia v súlade s ustanoveniami SP SF, VI.časť, Článok 48 až 49.

b) ŠH musia byť evidované v systéme ISSF a schválené Exekutívou súťaže najneskôr do 15.11.2018
a musia spĺňať kritériá požadované Pravidlami futsalu FIFA a normami SF. Takto schválené ŠH sa
stávajú domovskou halou príslušného klubu pre súťažný ročník 2018/2019. Prípadné udelenie
výnimky je súčasťou Adresára klubov OP pre sezónu 2018/2019 (príloha č. 3 tohto RS).

c) Klub má právo počas súťažného ročníka zmeniť domovskú halu. Žiadosť o takúto zmenu musí byť
zaslaná na e-mailovú adresu Exekutívy súťaže najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom
konania stretnutia. Žiadosť je spoplatnená administratívnym poplatkom 20 EUR uhrádzaným na
BÚ a vstupuje do platnosti publikovaním v ÚS. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na príležitostné
odohranie zápasu v inej hale z riadne preukázaných technických dôvodov na strane
usporiadajúceho klubu.

d) V prípade disciplinárneho trestu uzatvorenia ihriska je potrestaný klub povinný do 3 dní odo dňa
právoplatného rozhodnutia disciplinárneho orgánu oznámiť Exekutíve súťaže miesto konania
stretnutí, v ktorej má byť ich usporiadateľom – tzv. náhradnú halu. Potrestaný klub je povinný
pri stretnutiach hraných v náhradných halách nachádzajúcich sa vo vzdialenosti určenej opatrením
disciplinárneho orgánu, uhradiť svojmu súperovi cestovné verejným dopravným prostriedkom pre
15 osôb (tarifa R 2. trieda) určené na vzdialenostný rozdiel (ak sú náklady na cestovanie vyššie)
medzi domovskou halou a náhradnou halou potrestaného klubu. Toto cestovné musí byť uhradené
najneskôr 3 dni pred termínom príslušného stretnutia, ak sa kluby nedohodnú inak.

e) V prípadoch uvedených v písm. c) a d) tohto článku RS rozhodne Exekutíva o schválení ŠH v
súlade s písm. b) tohto článku RS.

5. O STRETNUTÍ

a) 2.SLF-V sa hrá podľa tohto RS, podľa aktuálne platných noriem SF a Pravidiel futsalu FIFA
aktuálne vydaných v SR.

b) Exekutíva súťaže bude svoje rozhodnutia podľa tohto RS pravidelne uvádzať v ÚS zaslanej
klubom na ich oficiálne e-mailové adresy uvedené v Adresári klubov 2.SLF-V a na oficiálnej
internetovej stránke Futsal Východoregión a to http://futsalvychodoregion.blogspot.com/.
V prípade časovej, či inej tiesne, je zverejnenie možné aj e-mailovou formou na oficiálne e-mailové
adresy klubov bez zverejnenia na uvedenej internetovej stránke. Všetky pokyny, zmeny a
nariadenia takto zverejnené sú pre všetky kluby a zainteresované osoby záväzné.

c) Klubový manažér v súčinnosti s rozhodcom stretnutia zabezpečí vyplnenie Zápisu o stretnutí v
systéme ISSF najneskôr 30 minút pred UHČ. V prípade že hráč nemá k dispozícii registračný
preukaz hráča (ďalej iba „RPH“) vydaný SFZ, musí mať pre prípad konfrontácie doklad totožnosti
s fotografiou. Kapitáni družstiev nie sú povinní zúčastniť sa porady pred stretnutím (túto povinnosť
majú vedúci družstiev, ak to požaduje rozhodca alebo delegát stretnutia). Pred stretnutím sa
rozhodcom stretnutia nepredkladajú RPH, resp. doklady totožnosti, predložia sa iba v prípade
konania konfrontácie. Kapitáni družstiev sú povinní dostaviť sa bezprostredne po skončení
stretnutia do kabíny rozhodcov, overiť Zápis o stretnutí. Domáci klub je povinný umožniť R
stretnutia uzatvoriť Zápis o stretnutí v systéme ISSF bezprostredne po ukončení stretnutia po
overení Zápisu o stretnutí kapitánmi. V prípade výpadku pripojenia, resp. technických problémov
v mieste konania stretnutia sa vypíše pred a po stretnutí papierový Zápis o stretnutí, ktorý potom R
edituje do ISSF systému, v takom prípade je R povinný do 30 minút po stretnutí nahlásiť výsledok
stretnutia SMS správou p. Pavol Humeník na telefónne číslo 0915 270 460.

d) Delegát stretnutia (ak bude delegovaný) je oprávnený vykonať pohovor s rozhodcami
a s usporiadateľom stretnutia najneskôr do 30 minút po skončení zápasu a v tejto lehote je povinný
opustiť spolu s rozhodcami priestory ŠH.

e) Hracia doba stretnutí podľa tohto RS je 2x20 minút čistého času s 10 minútovou prestávkou medzi
polčasmi. Hracia doba musí byť odmeriavaná elektronickou časomierou, pričom za jej
kvalifikovanú obsluhu zodpovedá usporiadateľ stretnutia. Právo upraviť čas odmeriavaný
časomierou má výlučne rozhodca stretnutia.

f) Hráči musia nastupovať na majstrovské stretnutia v jednotnom ustrojení podľa Pravidiel futsalu.
Čísla dresov musia byť od 1 do 99 a musia byť zhodné s číslami uvedenými v Zápise o stretnutí. V
prípade použitia piateho hráča v poli (power-play) musí mať tento hráč (ako náhradný brankár) na
sebe dres tej istej farby ako brankár svojho mužstva na hracej ploche s číslom zhodným so svojim
číslom uvedeným v Zápise o stretnutí, alebo rozlišovací dres, ktorý sa dá jednoznačne odlíšiť od
všetkých hráčov prítomných na stretnutí ale zhodný s brankárom svojho mužstva .

g) Hráči sa pri rozcvičovaní počas zápasu riadia pokynmi rozhodcu. Všetci hráči uvedení na Zápise
o stretnutí sú povinní mať na sebe rozlišovací dres, ktorý v okamihu striedania odovzdajú
striedanému hráčovi.

h) Pred začiatkom súťaže, najneskôr do 15.11.2018, si určí každý klub farbu dresov, trenírok a štulpní
hráčov, brankárov a hráčov pre power-play, v ktorých bude povinne hrať domáce zápasy.
Exekutíva súťaže prehľad farebnosti dresov oznámi všetkým klubom v súťaži na ich oficiálne e-
mailové adresy a zverejní prostredníctvom Adresára klubov 2.SLF-V. Hosťujúce družstvo musí mať
so sebou sadu dresov a štulpní farebne odlišných od dresov a štulpní domácich hráčov a
brankárov. V prípade zmeny farebnej kombinácie dresov a štulpní počas sezóny je klub povinný
túto skutočnosť bezodkladne e-mailom oznámiť Exekutíve súťaže a až po zverejnení tejto
skutočnosti v ÚS, je klub oprávnený začať používať novú farebnú kombináciu dresov.
i) Usporiadateľ stretnutia plní úlohy v súlade so SP, kapitolou XI., čl. 36-43. Na každom stretnutí
musí byť prítomná riadne reflexnými vestami označená kompletná usporiadateľská služba v tomto
zložení:
– hlavný usporiadateľ, ktorý nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu,
– minimálne traja pomocní usporiadatelia, ktorí nesmú vykonávať žiadnu inú funkciu (riadiaci
orgán môže v odôvodnených prípadoch ustanoviť iný počet usporiadateľov),
– lekár alebo kvalifikovaný zdravotník s potrebnými zdravotnými potrebami,

j) Usporiadateľ stretnutia je povinný z každého stretnutia natočiť videozáznam z miesta nad
stredovou čiarou za použitia statívu; tento záznam je usporiadateľ povinný archivovať 14 dní po
odohratí stretnutia. Hosťujúcemu klubu sa odporúča z dôvodu prípadných námietok, či odvolaní
tiež natočiť z každého stretnutia videozáznam. Usporiadateľ stretnutia je povinný za týmto účelom
zabezpečiť hosťujúcemu videotechnikovi bezpečné miesto na zhotovenie videozáznamu s
prístupom ku zdroju elektrickej energie. Pravidlá pre videozáznam natáčaný usporiadateľom
stretnutia sú nasledovné:
- musí začínať vstupom rozhodcov a hráčov pred Začiatkom zápasu na hraciu plochu a končiť
odchodom všetkých rozhodcov a hráčov z hracej plochy do kabín v prestávke a po skončení
zápasu,
- musí byť súvislý, neprerušovaný a nezostrihaný v elektronickej podobe na CD alebo DVD, na
USB, videotechnik je povinný zotrvať na svojom mieste počas celej doby výkonu svojej funkcie,
- v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (bitka, výtržnosti, inzultácia a pod.) pred začiatkom
zápasu, počas prestávky alebo po skončení zápasu je videotechnik povinný zachytiť aj tieto
udalosti,
- v prípade poruchy záznamového zariadenia je videotechnik povinný túto skutočnosť bezodkladne
nahlásiť rozhodcovi stretnutia (pri prvom prerušení hry pomocou kapitána) a vykonať všetky kroky
k oprave, prípadne výmene záznamového zariadenia.

k) V prípade nevyhotovenia alebo nepredloženia predpísaného videozáznamu podľa písm. j) tohto
článku RS bude klubu udelená pokuta vo výške 50,- EUR. V prípade, že videozáznam má byť
použitý ako dôkazový materiál pre príslušné odborné komisie a nebude dodaný, bude klubu
udelená pokuta vo výške 100,- EUR.

l) Ak nemôže byť stretnutie odohrané, alebo dohrané z vyššej moci, bude znovu odohrané v termíne
stanovenom Exekutívou súťaže. V takomto prípade mužstvám neprináležia náhrady podľa písm. m)
tohto článku RS. Delegovaným osobám je FV povinný uhradiť náležitosti aj v prípade takto
neodohraného resp. nedohraného stretnutia

m) Ak sa stretnutie nekoná pre nedostavenie sa súpera k stretnutiu, nezúčastnený klub je povinný
uhradiť zúčastnenému klubu (súperovi) nasledovné náležitosti:
m1) pri nedostavení sa hostí z objektívnych a preukázateľných dôvodov uhradia hostia domácemu
klubu čiastku 300 EUR, a to do 7 dní po termíne, v ktorom malo byť stretnutie odohrané.
m2) pri nedostavení sa domácich z objektívnych a preukázateľných dôvodov uhradia domáci
hosťom do 7 dní po termíne konania stretnutia:
– cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 17 osôb (tarifa R 2. trieda) určená na
predmetnú vzdialenosť),
– ostatné preukázateľné a dokladované náklady spojené s vycestovaním, maximálne do
výšky 200 EUR,
m3) nedostavenie sa klubu zo subjektívnych, alebo nepreukázateľných dôvodov:
– nezúčastnený klub je potrestaný pokutou a postihmi v zmysle SP SF a Disciplinárneho
poriadku SF,
– nezúčastnený klub uhradí zúčastnenému klubu čiastku 500 EUR (pri nedostavení sa hostí),
alebo náhrady podľa bodu m2) (pri nedostavení sa domácich).
Exekutíva súťaže stanoví pri neuhradení vyššie uvedených sankcií nový termín úhrady, ktorý
nesmie byť neskorší ako 7 dní od zverejnenia. Ak v tejto náhradnej lehote klub nezaplatí, bude
postúpený na riešenie disciplinárnemu orgánu.

n) Ak sa stretnutie nekoná pre nedostavenie sa súpera k stretnutiu, nezúčastnený klub je povinný
uhradiť na účet 2.SLF-V sumu, ktorú bol povinný usporiadajúci klub uhradiť zúčastneným
delegovaným osobám,

o) V prípade oneskorenia sa alebo nedostavenia sa na stretnutie z dôvodov zapríčinených vyššou
mocou (napr. dopravná nehoda, nezjazdnosť cesty, porucha dopravného prostriedku) je klub, ktorý
sa na zápas dostaví oneskorene alebo sa nedostaví, povinný do 72 hodín po udalosti predložiť
Exekutíve súťaží originál potvrdenia od správcu dopravnej komunikácie, ktorá je nezjazdná,
dopravnej polície príslušnej k miestu nehody, autorizovaného servisu najbližšieho k miestu nehody
alebo poruchy, alebo meteorologického ústavu, potvrdzujúci príslušné okolnosti vylučujúce
dostavenie sa na zápas.

p) Víťaz stretnutia získava tri body, v prípade nerozhodného výsledku získavajú obidva kluby po
jednom bode, za prehru nezíska klub žiadny bod.

q) Základom pre hodnotenie výsledkov je Zápis o stretnutí, ktorý sa vyhotovuje v elektronickej forme
prostredníctvom ISSF. Povinnosti delegovaných osôb v tejto súvislosti upraví usmernenie
Exekutívy súťaže.

r) V prípade, že sa delegát na stretnutie nedostaví alebo nebol delegovaný, všetky jeho technické
úlohy preberá hlavný rozhodca.

s) Kluby sú povinné zasielať vyjadrenie k odohranému zápasu do 24 hodín po skončení stretnutia.

6. ŠTART HRÁČOV

a) V 2.SLF-V štartujú hráči musia byť registrovaní v systéme ISSF a uvedení na súpiskách klubov.
Hráči štartujú na vlastné nebezpečenstvo, za lekársku prehliadku zodpovedá materský klub,
v ktorom je hráč riadne registrovaný. Lekárska prehliadka nemusí byť vyznačená na súpiske. Hráč
nesmie nastúpiť počas PN(práce neschopností), v prípade nastúpenia hráča na stretnutie, bude
riešení VV.

b) Novo registrovaní hráči (t.j. hráči, ktorí neboli dovtedy registrovaní v Slovenskom futsale), ktorí
budú dopísaní na súpisku družstiev klubu počas súťaže, musia spĺňať náležitosti písmena a) tohto
článku.

c) Štart mladších hráčov je možný podľa ustanovení čl. 42 SP SF.

d) Kluby preberajú plnú zodpovednosť za zdravotný stav svojich hráčov, ako aj za eventuálne
neoprávnené štarty svojich hráčov v iných kluboch, či súťažiach. Prípadnými sankciami za takéto
štarty budú postihované materské kluby týchto hráčov.

7. SÚPISKA

a) Súpiska družstiev sa vytvára v súlade s článkom 38 a 39 SP SF automaticky na základe štartu
hráčov v stretnutí podľa zápisu o stretnutí.

b) Kluby, ktoré majú v rôznych stupňoch súťaží priamo alebo nepriamo riadených SF viac ako jedno
družstvo (A, B,C), vytvoria súpisky všetkých týchto družstiev vopred a doručia ich riadiacemu
orgánu do 22.10.2018.

c) Každý klub musí mať na súpiske družstva uvedenú osobu, ktorú považuje za trénera. Títo tréneri
budú uvedení v oficiálnom zozname trénerov SF a ich povinnosťou bude zúčastňovať sa
trénerských seminárov organizovaných SF, a to v zmysle Kreditného systému vzdelávania
trénerov.

d) Štart hráča vo vzťahu k súpiske ustanovuje článok 43 SP SF.

8. SYSTÉM SÚŤAŽÍ – ZOSTUP A POSTUP

a) Súťaž sa hrá systémom každý s každým dvojkolovo podľa vyžrebovania doma – vonku..

b) Z 2.SLF-V získava právo postupu do baráže o postup do 1.SLF víťaz 2.SLF-V . V prípade, že klub
s právom postupu odmietne toto právo, právo na postup sa posúva podľa konečnej tabuľky tejto
ligy, pričom musí byť dodržaný Rozpis baráže vydaný SF pre sezónu 2018/2019.

c) Z 2.SLF-V 2018/2019 nezostupuje nikto.

9. DELEGOVANÉ OSOBY NA STRETNUTIA

a) Na stretnutie 2.SLF-V sú povinne delegovaní dvaja rozhodcovia. Na základe rozhodnutia
Exekutívy súťaže môže byť na stretnutie delegovaný aj delegát. Delegát môže byť delegovaný na
stretnutie aj na žiadosť jedného z mužstiev (DZ je v tomto prípade hradení výhradne žiadajúcim
mužstvom/mužstvami)

b) Delegované osoby sú povinné dostaviť sa na miesto stretnutia najneskôr 45 minút pred
stanoveným ÚHČ.

c) Do kabíny rozhodcov má okrem rozhodcov prístup delegát stretnutia a časomerač, príp. so
súhlasom rozhodcov aj kapitáni a vedúci zúčastnených družstiev.

d) Činnosť delegovaných osôb na stretnutie sa riadi ustanoveniami SP SF, VIII.časť, Článok 66 až
72, a pokynmi Exekutívy súťaže.

e) Kluby majú právo pred začiatkom súťažného ročníka príp. počas základnej časti súťažného
ročníka vetovať maximálne jedného rozhodcu a Exekutíva súťaže je povinná túto vetáciu
akceptovať.

f) Rozhodca je povinný uzatvoriť Zápis o stretnutí v systéme ISSF bezprostredne po stretnutí.

10. ZASTAVENIE ČINNOSTI

a) Disciplinárne konania sa riadia Disciplinárnym poriadkom SFZ a SF

b) Za napomínania ŽK v stretnutiach LV sa zastavuje činnosť hráčovi nasledovne:
a) 3 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 1 majstrovské stretnutie,
b) 6 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 1 majstrovské stretnutia,

c) 9 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 1 majstrovské stretnutia,

b) Napomínania ŽK sa pre zápasy 2.SLF-V a ostatných súťaží evidujú zvlášť a tresty za ne sa
odpykávajú zvlášť v LV a zvlášť v ostatných súťažiach.

c) Tresty za vylúčenia, či iné závažné previnenia, platia v plnom rozsahu v celej štruktúre súťaží
priamo a nepriamo riadených SF. Výkon disciplinárnych opatrení sa riadi sa článkom 17 DP SFZ.
d) Všetky kluby sú povinné viesť si vlastnú evidenciu napomínaných hráčov a v prípade nezrovnalostí je rozhodujúca evidencia disciplinárneho orgánu.

11. INÉ NÁLEŽITOSTI

a) Každý klub hrá stretnutia na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady.

b) Výdavky spojené s náhradou nákladov pre rozhodcov a delegátov sa uhrádzajú v zmysle Smernice
o finančných náležitostiach delegovaných osôb.

c) Každý klub štartujúci v 2.SLF-V je povinný podieľať sa na rozvoji mládežníckeho futsalu, a to
formou, na ktorej sa kluby a VV FV dohodnú pred začiatkom súťažného ročníka.

e) Všetky podania na Matriku a DK sa uskutočňujú výlučne cez elektronickú podateľňu ISSF.


C. FINANČNÉ NÁLEŽITOSTI PRE 2.SLF-V

1. ÚČASTNÍCKE POPLATKY

a) Prihlásené kluby uhradia v lehote do 10.11.2018 štartovné vo výške 300 EUR, a to výlučne na
bankový účet na to vytvorený. Táto suma bude použitá výlučne pre administratívne a režijné
potreby 2.SLF-V – ocenenia mužstvám a jednotlivcom, Slovenský pohár (turnaj), vyslanie delegáta
k zápasu, správa webu, kancelárska spotreba, telefonické poplatky, bankové poplatky, účtovné
poplatky. V prípade nedodržania lehoty bude klubu stanovená nová lehota úhrady, ktorá môže byť
maximálne 5 dní. V prípade neuhradenia štartovného ani v tejto náhradnej lehote sa klub považuje
za neprihlásený a stráca právo na účinkovanie v 2.SLF-Výchdoregión v sezóne 2018-2019. V tejto
povinnosti nie je možné udeliť výnimku.

b) Náklady na činnosť klubu sú kluby povinné uhrádzať na základe MZF za uplynulý kalendárny
mesiac, a to v lehote splatnosti ustanovenej na tejto faktúre. Tieto mesačné náklady pripadajúce na
činnosť jednotlivého klubu sa vypočítajú ako súčet súčinu priemernej výšky nákladov na rozhodcov
na jedno stretnutie cca 100 € (vypočítanej zo skutočných nákladov na základnú časť v dvoch
predchádzajúcich súťažných ročníkoch) a počtu skutočne odohratých zápasov jednotlivého klubu v
tomto mesiaci a prípadných iných poplatkov a pokút vzniknutých s činnosťou klubu v danom
mesiaci.

c) Prihlásené kluby uhradia v lehote do 10.11.2018 finančnú zábezpeku vo výške 150,- € na účet SF-
V. Finančná zábezpeka sa používa na krytie záväzkov klubu, a to aj v priebehu súťažného ročníka.
Finančná zábezpeka je použitá na úhradu vzniknutých a neuhradených záväzkov príslušného
klubu, ktoré eviduje Exekutíva ku dňu splatnosti mesačnej zbernej faktúry (ďalej iba "MZF")
vystavenej podľa písm. b) tohto článku RS. V prípade nedodržania lehoty bude klubu stanovená
nová lehota úhrady, ktorá môže byť maximálne 5 dní. V prípade neuhradenia finančnej zábezpeky
ani v tejto náhradnej lehote sa klub považuje za neprihlásený a stráca právo na účinkovanie v
2.SLF-Výchdoregión v sezóne 2018-2019. V tejto povinnosti nie je možné udeliť výnimku.

d) Nepoužitá časť finančnej zábezpeky klubu, ktorú Exekutíva SF eviduje ku dňu splatnosti faktúry za febrár 2019, musí byť vrátená na účty klubov do 31.3.2019; nie je možné ju započítať na budúce
platby klubv.

2. POKUTY A POPLATKY V SEZÓNE 2018/2019

Pokuty a poplatky sú kluby povinné uhrádzať v lehotách ustanovených cestou úradnej správy, alebo
inej písomnej výzvy. V prípade nezrealizovania tejto úhrady, bude klub vyzvaný na dodatočnú úhradu
so stanovením náhradného termínu. Táto výzva bude spoplatnená disciplinárnym poplatkom 15 EUR.
V prípade nezrealizovania úhrady ani v náhradnom termíne, dňom nasledujúcim po dni splatnosti
náhradnej lehoty bude klub postúpený na doriešenie disciplinárnemu orgánu.

3. SADZBY POPLATKOV

a) Sadzby poplatkov za disciplinárne konanie sa stanovujú nasledovne:
– disciplinárne konanie s hráčom 6 EUR,
– disciplinárne konanie s klubom 20 EUR,
– disciplinárne konanie s funkcionárom 10 EUR,
– disciplinárne konanie s rozhodcom a delegátom 10 EUR.

b) Sadzby administratívnych poplatkov za stanovenie náhradnej lehoty úhrad podľa tohto RS sa
stanovujú na 10 EUR.

4. PLATBY, POKUTY, POPLATKY

a) Všetky disciplinárne a administratívne poplatky, je nutné realizovať výlučne bezhotovostným
spôsobom na účet 2.SLF-V na to vytvorený.

5. NÁHRADY PRE DELEGOVANÉ OSOBY

a) Za stretnutie prináleží delegovaným osobám náhrada vzniknutých cestovných, stravných
a ostatných súvisiacich nákladov nasledovne :
- odmena R : 33 EUR,
- odmena R2 : 30 EUR,
- rozhodca - časomerač : odmena sa nestanovuje, závisí od domáceho klubu
- cestovné náklady : vo výške 0,12 €/km (v prípade použitia vlastnej osobnej dopravy rozhodcov; platí
sa iba jednému rozhodcovi, pokiaľ nie je nutné, aby R a R2 cestovali na stretnutie samostatne – o
tejto skutočnosti rozhoduje Exekutíva. Výdavky spojené s náhradou nákladov pre rozhodcov sa
uhrádzajú z OBÚ najneskôr do 20-eho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci.

b) Náklady na R3 alebo Delegáta sú v réžii Exekutívy. (iba v prípade delegovania exekutívou)


D. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. NÁMIETKY

a) Námietky je možné podať v súlade s ustanoveniami SP SF, X. časť, prvá hlava, alebo v súlade
s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.

b) Námietku môže podať aj člen Exekutívy súťaže.

c) Rozhodca je povinný do Zápisu o stretnutí uviesť heslovito podstatné časti námietky kapitána, ak
tento o to požiada. Kapitán námietku potvrdí svojim podpisom. Na zadnej strane Zápisu o stretnutí
R podá svoje stanovisko k predmetnej námietke.

d) Kapitán môže podať námietku proti nasledovným skutočnostiam:
● výsledku stretnutia,
● priebehu stretnutia,
● náležitostiam HP,
● štartu niektorého súperovho hráča,
● popisu priestupkov napomínaných, alebo vylúčených hráčov,

● výstroju hráčov súperovho družstva.
e) Námietka podaná do Zápisu o stretnutí musí byť následne riadne podaná podľa písm. a) tohto
článku RS, inak nebude prerokovaná.

2. ODVOLANIE

a) Odvolanie je možné podať v súlade s ustanoveniami SP SF,X. časť, druhá hlava alebo v súlade
s ustanoveniami Tretej hlavy DP SFZ.

b) Odvolanie môže podať aj člen Exekutívy súťaže.

c) Odvolanie je nutné zaslať predsedovi Odvolacej komisie SF, ktorá sa zriaďuje pred začiatkom
súťažného ročníka.

3. PLATNOSŤ NORIEM SLOVENSKÉHO FUTSALU

a) Platné normy futsalu, ktorých súčasťou sú nasledovné platné dokumenty: Stanovy SF, Súťažný
poriadok SF, Disciplinárny poriadok SFZ, Registračný a prestupový poriadok SFZ, Smernica
o právno-organizačných zmenách v kluboch a Pravidlá futsalu FIFA v platnom znení vydanom v
SR, ako aj ďalšie normy, ktoré SF počas súťažného ročníka na základe rozhodnutia VV SF začne
uplatňovať, sú záväzné pre všetky kluby, osoby, ako aj pre orgány SF, pokiaľ tento RS súťaže
nestanovuje inak. Pre aplikáciu Registračného a prestupového poriadku SFZ sa v OL využíva
matrika SF.

b) Zúčastnené strany sa zaväzujú dodržiavať tieto normy a prípadné spory sa riešiť výlučne podľa
týchto noriem

c) Tento dokument Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018/2019 je neoddeliteľnou
súčasťou Súťažného poriadku Slovenského futsalu a je záväzný pre všetky zainteresované strany.
Výklad tohto dokumentu vykonáva Exekutíva súťaže po prerokovaní s Výkonným výborom SF.
Pokiaľ tento dokument mení, dopĺňa, alebo nahrádza ustanovenia noriem SF, platia body uvedené
v tomto dokumente.

d) Tento dokument Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018/2019 nadobúda
účinnosť dňom jeho schválenia VV SF a jeho vydaním strácajú účinnosť všetky predchádzajúce
normy takéhoto typu.

e) Tento dokument Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018/2019 schválila
Exekutíva 2.SLF-V dňa …............. a počas súťažného ročníka môže byť zmenený, doplnený alebo
inak upravovaný len po schválení Exekutívou 2.SLF-V

f) Tento dokument Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018/2019 môže byť pre
účely prípravy obdobného dokumentu pre súťažný ročník 2018/2019 pripomienkovaný
ktorýmkoľvek členom SF počas celého súťažného ročníka 2017/2018, najneskôr 5 dní pred
stretnutím riadiaceho orgánu SF s klubmi konanom po skončení ročníka 2017/2018. Exekutíva
súťaže sa zaväzujú na základe týchto pripomienok bezodkladne pripraviť návrh Rozpisu súťaží vo
futsale pre ročník 2018/2019 a predložiť ho klubom, ktoré na základe výsledkov sezóny 2017/2018
majú právo účasti v 2.SLF-V v súťažnom ročníku 2018/2019.


PRÍLOHY
1. VYŽREBOVANIE 2.SLF-V 2018/2019
2. ADRESÁR KLUBOV 2.SLF-V 2018/201

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára